حمايت دولت از مالكان بناهاى تاريخى

TOURISM - - ديدگاه -

مديــركل دفتر ثبت آثار و حفظ و احياي ســازمان ميراثفرهنگــى از تهيه طرح حمايت از مالــكان و متصرفان بناهاى تاريخى خبر داد. دكتر فرهاد نظرى در گفتوگو با ايســنا، اظهار كرد: در ســازمان ميراثفرهنگى، اداره كلى به نام حفظ و احيا وجود دارد كه با ارائه راهكارهايى مانند طرحهاى مشــاركتى اگر كسى بخواهد بناى قديمي خــود را مرمت كند، به وى كمك خواهد كرد. مديركل دفتر ثبت آثار و حفظ و احياي ســازمان ميراثفرهنگى با بيان اينكه اين حمايتها به شــكل كمكهاى فنى و اعتبارى است، افزود: راههاى زيادى براى تشويق مردم جهت حفظ آثارشان وجود دارد و مورد حمايتهــاى دولتى نيز قرار مىگيرند. نظرى با اشــاره به اينكه اين كمكها از قبل هم بودهاند، ادامه داد: معافيت از برخى عوارض شهردارى، دادن مجوزها، تسهيلات كمسود و... از جمله اين حمايتهاست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.