با خوانندگان

TOURISM - - ديدگاه -

حال ناكباوردواين اسسرات.ي قددريمصيوردتريجاكدهه اكيانزركاورنوباهنكسنارارتمخوتقعهيدتر مكانى خوبى براى ســاماندهى و احيا دارد و ميتواند به يك هتل يا رستوران سنتى يا بازارچه صنايعدستى تبديل شود تا با اين كار از خطر نابودى رهايى يابد.

0917****844

كنار دكاريراواچهن ن سمراىك مآررناجنا اسبــقلعت ه اكــى هدار ز كجويملرهآآرثاانر ت وابيريدخگىل موجــود در منطقه بهشــمار مــيرود. اين بناي باشــكوه ميتواند با تغيير كاربري، مســافران و گردشگران زيادي را به سمت خود بكشاند.

0913****592

كهگي ليوكيهي وابزويرراوحسمـــتـادهااسيــزيتباكيه اايزراتنوابرــوعستباخي م شامريركنزدير گچســاران محسوب ميشود. متأسفانه اين روستا با وجود جاذبههاي بســيار، فاقــد خانه بومگردي اســت كه بخش خصوصي ميتواند در اين زمينه وارد شــود و زيباييهاي آن را دوچندان كند.

0937****011

و باا ردزر ك شانشــودرماامـنـابناماهلايك ب خسياصرويصويجآنوهد ا دباهرنبنداكرهستـاـيريدگخيي نميكند. لازم اســت اگر مشــخص شــد كه بنا در معرض آســيب قــرار دارد، بهطورى كه بيم تخريــب آن برود، با استفاده از اختيارات قانونى اين مجموعهها را تملك كرده و حفظ شود. هرچند تعليق مرمت آثار تاريخى ثبتشده در فهرســت آثار ملى از ســوى مالكان يا اقدام براى تخريب اين بناها مانند آتشســوزى عمدى جرم تلقى ميشود و با متخلفان برخورد خواهد شد.

0912****619

از مر اشكــزهمرهمكتوهميلهه دچار ي6 ا كسيلتو.متدرربايرهجنروشتبه كخاوهوهرايي لانطگرراوفد اين شــهر افسانههاي بســياري نقل شده است. حتي برخي معتقدند در قلههاي آن گنجينههاي پادشاهان وجود دارد يا كشــتي نوح بر فراز يكي از اين قلهها نشسته و... . ديدن اين شهر و شنيدن افسانههاي آن از زبان مردم محلي خالي از لطف نيست.

0911****628

زنجا انحتومجــوادل داكرشد،ــ چفومنــمرعددانن نبمزركـگـىى بدوردهماعـســـدنت.چ ههررآچبنادد اكنــون تنها هدف پيداكردن موميايى جديد نيســت، بلكه مىتوانيم اطلاعات بيشترى درباره معدنكاوى در گذشته به دست آوريم.

0912****271

فراوا منتاأسســتفانوه ا شـكـنمودنهاشـىـمسدــانترزىاتنقويجميهتاقتصنصعاتدىى دنردباارنزاد، از اينرو هنرمندان صنايعدســتى به جاى شــمد، بر روى پارچههــا، طرحهاى مختلفــى از جمله ابر و باد مىبافند تا ارزش افزوده بيشترى به پارچه بدهند.

0913****801

حريم خووپشيبگخرتادنه ى باسرلاقلخعرهه بلهوامسناظنوفر ت صعيليننخعسرتصپهژووهپيششنهاهاىد باستانشناســى سرقلعه آغاز شد كه لازم است اهميت اين قلعــه را از ياد نبريــم و از آن حمايت كنيم. تپه ســرقلعه لواســان با وســعتى حــدود يــك هكتار در شمالشــرقى روســتاى لواســان بزرگ و در 20 كيلومترى شمالشرق تهران واقع شده است.

0912****518

قــرا رآرداامردگاهو بدابراطزامهارن عخريواد ا نزدرجممليهداشنـبـاابهاكطااهرهراشىهمرعهممادراىن بــوده كه طــرح اصلــى آن از معمارىهاى قــرون 7 و 8 قمرى گرفته شــده اســت. اي كاش اين بنــا بهعنوان نماد بر روي اسكناسهاي كشور طرح ميشد.

0918****528

ميراث فدررهنجگــشــىنفوااررهس ا خزدمســــات،ل 3د 9س ـتــتـاا ور7 د9 ه ادرى قاالدابر ه بنكر، ل اســتند، فيلم، كليپ و تيــزر در حوزههاى گردشــگرى و صنايعدستى به همراه بستهها و فرصتهاى سرمايهگذارى فارس به نمايش گذاشــته شد كه بســيار اثربخش و مفيد بود. از مسئولان سپاسگزاريم.

0917****103

گمش ا دهگروقآبصشدــساـرـفدرلفباــرهدكسفرمراكننيراد. داايرين د،ر وحتستمااً بباهدباهرابشـوـدن ت جنگل انار وحشــى و آبشــار براى گردشگران خارجى و داخلى بســيار زيباست و سالانه گردشگران زيادى به اين مكان سفر مىكنند.

0935****449

معــر اوزفج ب ملهه عبنمااهراىت دويكدينلى ا وسـقـديت مكىه شدهر رخيسانبنادنجك،شعـمـااروترز ى قرار دارد. اين عمارت، ملك موروثى و شــخصى خانواده »وكيل« است كه هميشه در تاريخ كردستان مسند قدرت را در دســت داشتند. عمارت وكيل ميتواند موزه مناسبي براي معرفي فرهنگ اين مردم باشد.

0918****291

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.