هنگامهاى در بازار اراك

TOURISM - - چلچراغ -

تعزيه ســيار بازار اراك از قديميترين آيينهاى عزادارى در اين شــهر است كه پس از سه دهه دوباره با همت پيشكسوتان و فعالان عرصه تعزيه شهر اراك احيا شد.

طبق رســوم گذشــته ابتدا نقارهزنان و شــتران وارد بازار ميشــوند، سپس گروه سينهزنان و بعد از آن شبيهخوانان ميآيند و طول بازار را از ابتدا تا انتها طى ميكنند. دســته شبيهخوانان وارد ميشوند و هر دســته بهطور مجزا گوشههايى از يك تعزيه را ميخوانند. در گذشــته اجراى تعزيه ســيار به اين صورت بود كه هر روز از ايام محرم متعلق به يك تعزيه بود و تعزيهخوانان پس از تقســيم نســخهها، به گروههايى تقســيم ميشــدند و هر كدام بخشــى از تعزيه را در بازار كه حســينيه اراك بود، ميخواندند. تعزيه ســيار اراك قدمتى طولانى دارد كه هرســاله عده زيادى بــراى ديدن اين تعزيه به اراك ميآيند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.