آيين سوگوارى امام حسين(ع) در افغانستان

TOURISM - - چلچراغ -

آيين عزادارى ســرور و ســالار شــهيدان حضرت اباعبداللهالحسين(ع) در كشور افغانستان تنها به شيعيان محدود نيســت و اهل تســنن نيز آيينهاى خاصى براى تجليل از مقام معنوى و قيام آن حضرت به منظور احياى دين و مبارزه با ظالم برگزار ميكنند.

همزمان با فرارســيدن ماه محرم، شهرهاى مختلف افغانستان سياهپوش ميشود و مردم مسلمان اين كشور اعــم از اهل ســنت و تشــيع در ماتم شــهادت حضرت اباعبداللهالحســين(ع)، آيينهاى مختلفى را با حضور در مساجد، پخت نذري و اطعام نيازمندان در زمره كارهاى خود قرار ميدهند.

با وجود آنكه مردم و رهروان حضرت امامحسين(ع) در افغانستان با تهديدهاى مستقيم و غيرمستقيم گروههاى تروريستى از جمله گروه تكفيرى داعش مواجه هستند، با اين وجود دهه محرم را همهســاله باشــكوهتر از پيش برگــزار ميكنند. در افغانســتان زنان، مردان و كودكان هر يك با نيت ويژه خود نذورات و سنت اطعام ايتام را بهجا ميآورند.

در افغانستان مراسم رسمي عزادارى و منقبتخوانى از اول محــرم آغــاز ميشــود اما به گونه غيررســمي آمادگى براى اين مراســم از روز 27 ذىالحجه اســت. مردم مسلمان افغانســتان و پيروان راه امامحسين(ع) از شــب اول محرم به مساجد و تكيهخانهها ميروند و در مراســم منقبتخوانــى، روضه و مجالــس وعظ عالمان دينى شركت ميكنند.

در هفتــم مــاه محــرم و بــه ياد شــهادت حضرت علىاصغــر(ع)، با حضور ســادات و بــزرگان، با تكه و پارچههــاى رنگــى بر روى دســته چوبى بلنــد، علمي منتســب به حضــرت عباس(ع) درســت ميكننــد و با روضهخوانى، ســينهزنى و نوحهســرايى علمها را روز دهم محرم به سطح شهر ميآورند.

ايــن علمها تا ســيزدهم ماه محــرم در تكيهخانهها برافراشــته است و بعد از شــب چهاردهم، علم را با دعا و روضهخوانــى پايين ميآورند. در روز عاشــورا نيز دســتههاى عــزادارى با نوحهخوانى، از يك مســجد به مســجد ديگر ميروند و به ياد شهداى كربلا و حضرت امامحســين(ع) سراسر اشــك ميريزند. علاوهبر شهر كابل، ديگر شهرهاى افغانستان نيز حالوهواى محرم به خود ميگيرد و مردم با نصب پارچههاى ســبز و ســياه بــر ســردر منــازل و دكانهــا، مشــاركت خــود را در ســوگوارى امامحســين(ع) و يــاران آن حضــرت به نمايش ميگذارند.

افغانســتان حدود 30 ميليون جمعيت دارد اما يك نكته بدون آمار هم مشــهود است و آن اين است كه در واقع هيچ خط تفكيكى بين اهل ســنت و شيعيان در اين كشور قابل ترســيم نيست و مردم در برادرى و اخوت، مراسم دينى خود را كنار يكديگر برگزار ميكنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.