پابهپاىگرگانىها درآيين طوقبندان

TOURISM - - چلچراغ -

با فرارســيدن ماه محرم، حالوهواى خاصى در گرگان، مركز اســتان گلســتان حاكــم ميشــود و اقشــار مختلــف بــا برگزارى آيينهاى ســنتى، به ســوگوارى در عزاى امام شــهيد(ع) و يــاران باوفاى آن حضرت ميپردازند.

بــه گــزارش ايرنــا، در ايــن پيوند در هــر محله اين شــهر آيينها و مراســم خاص ســوگوارى برگزار ميشود و تكايا و حســينيههاى گــرگان بهويــژه در بافت تاريخــى و محــلات قديمي شــهر ميزبان جمع زيادى از مردم هســتند كه به شــيوه ســنتى، عزادارى ميكنند. آيينهاى سنتى ســوگوارى در گرگان بيشتر در محلههاى قديمــي واقع در بافت قديم شــهر همچون سبزهمشــهد، نعلبندان، ميدان عباســعلى و محــلات فرعى بــا حضور گســترده مردم برگزار ميشــود. اين محلات از روزهاى اوليــه مــاه محــرم ميزبــان خيــل عظيــم ارادتمندان اباعبداللهالحسين(ع) و آيينهاى ســنتى دســتهروى، طوقبنــدان، پامنبرى يا چهلمنبرى و دســته چوبى اســت. سنت حركت دستههاى سوگوار از دوران قاجار تاكنون در شــبهاى پنجم، ششــم و هفتم محرم در اين شهر انجام ميشود و حركت دستهها بيشتر در سه محله اصلى نعلبندان، سبزهمشــهد و ميدان عباسعلى است. طبق اين آيين ســنتى، در شــب ششم محرم نيز مراســم حركت دســتهها به عزاداران محله سبزهمشــهد و محــلات فرعــى ســرپير، سرچشــمه و دباغان اختصاص دارد كه به مراسم دستهروى چهارمحله معروف است. اين مراسم از تكيه سرچشمه آغاز ميشود و پــس از تكيههاى سبزهمشــهد، دباغان، ســرپير، ميخچهگران، پاســرو، نعلبندان و دربنو به تكيه محله ميدان ميرسد. اجراى مراســم دستهروى در شــب هفتم محرم به تكيه ميدان اختصاص دارد. شــروع حركت دســتههاى عــزادار از ايــن تكيــه آغاز و پــس از حضــور در تكيههــاى درب نــو، دوشنبهاى، سرچشــمه، سبزهمشهد، سرپير، ميخچهگــران، پاســرو، نعلبندان و درب نو دوباره وارد تكيه ميدان ميشــود و اجراى مراســم در اين محل پايان مييابد. مراسم طوقبنــدان نيــز در هر محلــه قديمي در روز بعد از دســتهروى آن انجام ميشــود و بــه عبارتــى، روز پنجــم طوقبنــدان محلــه نعلبنــدان، ميخچهگران، پاســرو و مســجد جامع، روز ششم طوقبندان محله سبزهمشهد، سرچشــمه، سرپير و دباغان و روز هفتــم طوقبندان محلهميــدان، دربنو و دوشــنبهاى صــورت ميگيرد. مراســم طوقبندان در اين ســه محله آداب خاصى دارد، ابتــدا طوقها (نوعــى علم) در همان منزل يا مكانى كه در طول سال نگهدارى ميشــده، توســط بانوان با گلاب شســته ميشود و پارچهها و روسرىهايى كه سال قبل نذر مردم بوده و بر طوق بســته شــده اســت، در داخل مجمعهاى مســى (سينى) گذاشته ميشــود. در ادامه جمعى از مردم و ســوگواران به خانهها و محل نگهدارى طوق ميآيند و با نوحهخوانى اجزاى طوق را به مكانى مشخص براى سر هم كردن آن حمل ميكننــد. در اين خصوص طوقهاى تكيههاى محله نعلبنــدان و محلات فرعى آن در مسجد جامع بســته و علم ميشود، طوقهــاى محلــه سبزهمشــهد و محلات فرعى در مســجد امامحســن عسگرى(ع) بسته ميشود و سوگواران ميدان عباسعلى طوقها را در تكيه محله شازدهقاســم ســر هــم ميكننــد. در اين روز بــه افرادى كه به همــراه دســتههاى حمل طــوق حركت ميكنند، پاتوقى ميدهند كه بيشــتر پولى اســت كه هنگام برگزارى اين مراســم به كودكان و گاه بزرگسالان داده ميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.