شكوه علمها

TOURISM - - چلچراغ -

مردم گيلان از گذشتههاى دور تاكنون با برگزارى آيينهاى خاص به اســتقبال ماه محرم و ايام سوگوارى اباعبداللهالحسين(ع) مىروند و در اين ايام گوشهگوشــه اين ديار شاهد آيينهاى خاص محرم است. مراسم سنتى علمبندان، آغاز ســوگوارى محرم در گيلان اســت كه در هر گوشه استان با حضور گســترده مردم و با شــكوه خاصى برگزار مىشــود. آيين سنتى علمبنــدان از شــب اول محرم آغاز و در واقع برافراشتهشــدن علم در اين ماه نشانه سوگوارى و عزادارى حسينى و از مهمترين و اصلىترين علائم عزادارى اســت كه مردم احترام بســيارى براى اين مراسم قائل هستند. در اين آيين، علم را كه نشان علم علمدار كربلا و نماد عزادارى سالار شهيدان امامحســين(ع) است، از مساجد بيرون ميآورند و غبارروبى مىكنند و در گوشهاى از مسجد قرار مىدهند. شركتكنندگان در اين مراسم با برگزارى مراسم سينهزنى در غم شهادت امامحســين(ع) به عزادارى مىپردازند. به اعتقاد گيلانىها، برافراشــتن پرچم و عَلَم برگرفته و يادآور مهمترين هدف امامحســين(ع) از قيام كربلاســت كه همان برافراشــتن پرچم اسلام بوده و علم نيز نماد اســتقامت و پيروزى اســت. ذكر »ياحسين« و »يا ابوالفضل« عزاداران به هنگام برافراشــتن علمها در مقابل تكايا، مســاجد و حسينيهها شــور خاصى بــه عزاداران مىدهد و آنــان با خواندن ذكــر و دعا خواهان برآوردهشدن حاجت و نيازهاى خود مىشوند.

علم و يا طوق در گذشــته شامل چوبى بلند به ارتفاع پنج تا شش متر بــوده كــه رأس آن را با پنجهاى فلزى از جنس برنج و پارچههاى مشــكى و رنگين مىپوشــانند كه اغلب از پارچههاى ســبز به نشــانه مظلوميت و محبوبيت امامان معصوم(ع)، قرمز به علامت ســرخى خون و شــهادت آن بزرگواران و ســفيد كه بيانگر ســيماى نورانى آنان بوده، اســتفاده مىشد. اما امروزه از علمهاى آهنى اســتفاده مىشــود كه از لولههــاى بلند فلزى در قطرهاى مختلف تشــكيل شــده و ارتفاع برخى از آنها به حدود 15 متر مىرسد كه به علمهاى سه تيغ، پنج تيغ، هفت تيغ و حتى 21 تيغ نيز تبديل شــدهاند. اين علمها تا چهلم امامحسين(ع) در مساجد برافراشتهاند و بعد از اين روز براى برافراشتن مجدد در محرم سال بعد پايين آورده مىشوند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.