اعجوبهاىبه نام بخشو

TOURISM - - چلچراغ -

جهانبخــش كردىزاده، ملقب به »بخشــو« در ســال 1315 هجرى شمســى در باغ ملاى بوشــهر زاده شــد. نواهــاى وزين و آواهــاى حزين حنجره تواناى »بخشــو« در نوحهخوانىهاى جنوبى كه بيشــتر بــا عنوان »شــروهخوانى« شــهرت داشــت، در ميان بوشــهرىها، جنوبىها و ديگر خطههاى ايران زبانزد بوده و از وى بهعنوان اعجوبه عالم نوحهخوانى و ســينهزنىهاى سنتى بوشهر در محرم ياد ميشود. او از جوانى، به تشويق خانواده و »سيدعلى مهيمَنيان« از نوحهســرايان نامي بوشــهر، به شــروهخوانى روى آورد و مهيمنيــان منبع الهام و زمينه انتقــال تجربيات ارزنده و مؤثرى براى جهانبخش كردىزاده بود. در اندكزمانى اســتعداد ذاتى، صداى بىنظير و مهارت بخشــو در اين امر باعث شد آوازه او در سراسر شهر بپيچد و با استفاده از راهنمايىهاى استادانى همچــون مهيمنيــان، اصلاحپذير و بهويژه محمد شــريفيان كه از خويشــاوندان وى بود، در رديف بهترين نوحهخوانهاى بوشــهر قرار گرفت. نوع حنجره بخشــو به اعتقاد بســيارى از اهل فن از معدود حنجرههايى بود كه در دنياى موســيقى و خوانندگى وجود داشــته و دارد، بهطورى كه آوازه اجراى بىنظيرش باعث شد تا علاقهمندان زيادى براى شــنيدن صداى فراگير و دلنشــين او به بوشــهر كشيده شــوند. بخشــو علاوهبر خواندن، موسيقى نيز ميدانســت و نى جفتى و سازهاى كوبهاى را بهخوبى مينواخت و علاوهبر اجراى زيبا و بىنقص نوحهها و مرثيههاى ســنتى بوشهر، در اجراى شــروه، چاوشــىخوانى، مناجات، صبحــدم، بيتخوانى، جنگنامه، مصيبت و خيامخوانى نيز تبحر خاصى داشت. از نكات برجســته اجــراى وى علاوهبر حجم صــدا و زنگ حزيــن و گيراى نوايــش مىتوان به تســلط در اجــراى اوج و فرودهاى شــروه و تحريرهاى بىنقصش در نوحه و واحدخوانى اشــاره كرد. بسيارى از ملودىها و ســبك نوحههــاى كــردىزاده، الهامبخش تعدادى از نوحهخوانــان جنــوب كشــور و تعدادى از ترانهســرايان شــد كه تاكنون نيز ادامه داشــته اســت. ترانه معروفــى با نام »ممد نبــودى ببينى« كه بعد از آزادســازى خرمشــهر در ســال 1361 و به ياد محمد جهانآرا، توســط غلامعلى كويتىپور خوانده شــد، ملودى و ســبك آن بهطور كامل مشــابه نوحه »ليلا بگفتا اى شــه لبتشنهكامان« از جهانبخش كردىزاده است كه سالها پيش از ترانه كويتىپور خوانده شــده بود. بخشو سرانجام آخرين اجراى خود را در مرداد ســال 1356 در حــرم امامرضا(ع) انجام داد و پس از آن در راه برگشــت از مشهد بر اثر عارضه قلبى در شهر شيراز درگذشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.