كورپو كوهلو؛ غارى ناشناخته در ميانج

TOURISM - - كولهپشتي -

■ غــار »يل كورپــو« در حدود 10 كيلومترى روســتاى »ميانج« از توابع بخش انگوران شهرســتان ماهنشان واقع شــده است. اين غار چهار ورودى دارد كه به احتمال زياد به هم متصل هستند. درون اين غار حوضچههاى آهكى تشكيل شده كه زيبايىهاى آن را بــه تصوير مىكشــد. از يكــى از ورودىهاى اين غــار آب روان و گوارايى به ســمت بيرون جارى ميشــود و فعلاً اطلاعــات ديگرى به دليل بررسىنشــدن غار در دســت نيســت. اين غار در بين مردم محل به »كورپو كوهلو« شــهرت دارد. اين مكان ديدنى تا حدود زيادى ناشناخته مانده است. روستاى ميانج از توابع شهرستان ماهنشان، دهســتان انگــوران در فاصله 18 كيلومترى شــهر دنــدى و در 120 كيلومترى غرب اســتان زنجان قرار دارد. اين روستا با روستاهاى ينگجه، مراش، مزرعه و كوسج سفلى هممر زاست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.