زرشك وحشى، هديه انگوران

TOURISM - - كولهپشتي -

■ مسـافران »انگوران« زنجان اگـر به ميوههاى وحشـى علاقه داشته باشـند، درختان و درختچههاى گردو، بادام وحشـى، زرشك، تمشك، پسته وحشى و سنجد را در اين منطقه مىيابند.

انگــوران از نظر تنوع گياهى وضعيت مناســبى دارد و حدود 200 نوع گياه در آن مشاهده شده است. از معروفترين گياهان دارويى و گلهاى اين منطقه بومادران، چوبك، باريجه، گون، كلاه ميرحســن، آويشن، كاسنى، فرفيون، شقـايـق، خلر وحشى، مرغ، تاتوره، پونه، درمنه، جو وحشى، علف پشمكى، كاكوتى، شــير خشــت، مرزه وحشى، كنگر، شــكر تيغال، گل گاوزبان، شنگ، سريش و گل حسرت را مىتوان نام برد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.