ييلاق دلنواز قارقالان

TOURISM - - كولهپشتي -

■ ييلاقـات علمكنـدى جـزء زيباتريـن مناطـق شهرستان ماهنشان است كه همهساله جمع كثيرى از علاقهمندان به طبيعت را در دامان خود پذيرا ميشود.

منطقــه »قارقالان« كه جــزء مهمتريــن و دلنوازترين مناطــق اين ييلاق اســت، همانگونه كه از نامش پيداســت، منطقهاى است كه در آن برف زمستانى تا بارش اولين برف سال آينده باقى ميماند.

آبوهــواى ايــن ناحيــه ماننــد منطقــه دماونــد و فيروزكــوه در اســتان تهــران بــوده و تنهــا مشــكل موجــود راه دسترســى به آن اســت كــه نياز بــه خودروى مجهز دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.