ستاره دريايى در دربند قاطرچى!

TOURISM - - كولهپشتي -

■ پناهـگاه حياتوحـش انگـوران تفرجگاهي منحصربهفرد و محل مناسبى براى طبيعتگردى در شهرستان ماهنشان استان زنجان است.

كوههــا، درههــا، دامنههــا، پهنههــا و جريانهاى آب ســطحى همچون رود، چشمه، آبشخور و آببندان در كنار ذخيرههاى زيستى، رســتنىها و وحوش و گياهان دارويي، مهمتريــن جاذبههاى بصــرى و ديدارى منطقه محســوب ميشود. افزون بر اين، برخى جلوههاى انسانساخت كه در نتيجه زندگــى و فعاليت مردم منطقه ايجاد شــده، در كنار جاذبههاى طبيعى و غيرطبيعى، چشماندازها و مناظر بديع و زيبايى به وجود آورده است.

از درههــاى معــروف منطقــه مىتــوان بــه بالقيــز، دونقوزدرهســى، ســونااولن، درويشــلردامى، سارىچمن، اوجاقلــو، ســولىكان، آقبلاغ، ايســتىبلاغ گلابلو، اپراق، كشــخان، شــوردره گردهتاج، استقيل درماســى، شهيد لره قرهناز، آقكند درماسى، پشتوك، دربند ماهنشان، اميرآباد، كاكا، قلعهجــوق، ســياهخانه، قوزلو، قزلجــه، دليكداش و دربند قاطرچى اشاره كرد.

قلعه دربنــد قاطرچى در هفت كيلومترى غرب شــهر ماهنشان واقع شده است. اين دربند تاريخى يكى از مناطق حفاظتشده شهرســتان ماهنشان از لحاظ سكونت حيوانات وحشى از قبيل كل، بز وحشى، خرس، گرگ، كفتار، روباه، خرگوش، شغال، ســمور، قوچ و ميش وحشى، جوجهتيغى، عقــاب طلايــى، دليچه و قرقى اســت. طول ايــن دربند به 15 كيلومتــر و عــرض آن نيز به 500 متر ميرســد كه از تلاقى رودخانههاى ســهند ســفلى و عليــا و ارتفاعات اين دو روســتا سرچشــمه ميگيرد. در اين اثر تاريخى فســيل جانوران دريايى از قبيل دوكفهاىها، شقايق، ستاره دريايى و غيره مشــاهده ميشــود. دربند قاطرچى در 5 كيلومترى ســمت غـرب ماهنشان به طـرف روســتاى »ينگجهسينار« واقع شــده و يكى از مناطـق حفاظتشده ماهنشان از لحاظ سكونت حيوانات وحشى از قبيل قوچ و ميش است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.