سمور آبى در رودخانه قزلاوزن!

TOURISM - - كولهپشتي -

■ رودخانههـاى قـزلاوزن و انگورانچـاى از منطقـه حفاظتشـده انگـوران زنجـان مىگذرند. قزلاوزن از رودهاى پرآب كشور و زيستگاهى براى دهها نوع پرنده آبزى، 7 نوع دوزيسـت، لاكپشت، مار آبى، سمور آبى و 8 نوع ماهى است.

8 گونــه ماهــى ايــن رودخانــه هم كپور، ســس، ســياهكولى، زردپر (سرخپر)، سيم، اشــپله و ماشگماهى نام دارند و صيد آنها در فصل مخصوص شــكار با مجوز انجام مىشــود. در قزلاوزن و سفيدرود يكى از حيوانات كمياب ايران، يعنى ســمور آبى هم زندگى مىكند. سمور آبى حيوانى گوشتخوار است و برخى آن را با سگ آبى اشــتباه مىگيرند، در حالى كه ســگ آبى اصلاً در ايران وجــود ندارد. ماهــى زردهپر تنوع گونــهاى و پراكندگى وســيعى در دنيا دارد و اكثر ماهيگيــران حرفهاى از صيد ورزشــى اين ماهى باهوش و جنگنده، خاطرات زيادى در ذهن خود ثبت كردهاند. اين ماهى بيشتر در پشت كرانههاى خروشان و پر اكسيژن رودخانههاى پرآب زندگى مىكند، البته گونههاى مشــابهى از اين ماهى را مىتوانيد در اكثر ســدهاى آب شــيرين كشــورمان صيد كنيد، ولى بهترين مــكان براى صيد ايــن ماهى زيبا در ايــران، رود ارس و رودهاى پرآب دائمي كشور است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.