مراكز مهم منبتكارى در ايران

TOURISM - - پرسه -

■ هنر منبتكارى و كندهكارى چوب اكنون در بســيارى از شــهرهاى ايران رايج است ولى مهمترين شــهرهايى كه از زمانهاى قديم بدان مىپرداختهاند، شهر تاريخى تويســركان و ملاير در اســتان همدان و گلپايگان در اســتان اصفهان و آباده در استان فارس است. همچنين در شهر بوشهر و اروميه نيز عدهاى به منبتكارى اشتغال دارند و در ديگر نقاط كشور هم بهصورت پراكنده منبتكارى رايج است.با دريافت گواهىنامه ســازمان بينالمللــى »وايپو« براى منبت آباده و با تلاش هنرمندان اين شــهر راه براى جهانىشدن آباده بهعنوان شهر جهانى منبت كوتاه شد. منبت به كندهكارى روى چوب مىگوينــد؛ بهطورى كه طرح موردنظر روى آن خلق و يــا بهعبارتى گوياتر رويانيده مىشــود. از آنجا كه طرحهاى اوليه در منبتكارى بيشتر نقوش گل و گياه بود، به اين كار »منبت« به معناى محل رويش نبات يا گياه گفته مىشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.