دُر گرانبهاى 900 ساله ندوشن

TOURISM - - پرسه -

■ ندوشـن، شهر كوچكى كه در 70 كيلومترى شمال يزد واقع شده، از روزگاران دور آبادانى را به چشم خود ديده است. قدمت اين شهر به بيش از 5 هزار سال قبل مىرسد.

منبر چوبى مســجد جامع »ندوشــن« با قدمتى 900 ســاله، چهارمين اثر منقول ثبتشــده در فهرســت آثار ملى ايران اســت. اين منبر كهن و زيبا با چوب گردو ساخته شده و هنرهاى منبت و معرق و گرهچينى در تزيين آن به كار رفته اســت. دو پاره چوبى جداشده از اين منبر باستانى به يغما رفته و اكنون خارج از ايران نگهداري ميشود.

ايــن دو پاره، يكى ســرلوحه يا كتيبه ايــن منبر و ديگرى، يكى از پايههاى بدنه آن اســت. اين دو تكه گرانبها سالها پيش از ايران خارج و ابتدا به كشــور فرانسه و شهر پاريس برده شد. ســپس در سال 1934 ميلادي (1313 شمسي) به كشور آمريكا فروخته شــد و هماكنون در شــهر نيويورك و در موزه بزرگ و نامى »متروپوليتن« نگهدارى مىشود. اين قطعه با عنوان »كتيبه ممنبر ابوبكربــن محمدبن احمد« در انبار مــوزه متروپوليتن قرار گرفته و در نمايش همگانى نيســت. اين قطعه مهمترين تكه منبر بوده و با آگاهى و بههدرستى دستتچين و دستبرد زده شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.