قاشق زيبا و ظريف افشرهخورى

TOURISM - - پرسه -

■ هنرمند منبـتكار بايد براي خلق يك اثر هنري منبت به پنج هنر يعني معـرق، ظريفكاري، قلمزني بر روي چوب و طراحي و رنگآميزي آشنا باشد.

منبــتكارى و كنــدهكارى روى چــوب بــه همراه قاشقتراشــى از جمله صنايعدستى مهم و زيباى شهرستان آباده و خوانســار در استان اصفهان محسوب مىشده است. صنعت قاشقتراشــى از چوب در خوانســار قدمتى ديرينه دارد و به عصر صفويان بازمىگردد. در ميان قاشقتراشــان قديم، استادكاران قاشقساز و قاشقتراش خوانسارى زبانزد بودهاند و قاشــقهاى افشــرهخورى يا همان شــربتخورى منبت ســاخت اين ديار از ظرافــت، زيبايى و لطافت هنرى خاصــى برخوردار بــوده و خريداران زيــادى از اطراف و اكناف كشور و جهان داشته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.