تپه باستانى كردستان از نابودى نجات يافت

TOURISM - - چهار گوشه ايران -

سرپرســت هيئت باستانشناسى تپه قلعه روستاى گلالى كردستان گفت: اين محوطه آسيبديده از خاكبردارى براى تهيه خشــت و ملاط در سدههاى پيشين، تعيين عرصه و حريم شد.

بــه گــزارش ايرنــا، اميرســاعد موچشى عنوان كرد: گمانهزنى به منظور تعييــن عرصه و پيشــنهاد حريم تپه قلعه (برج) روستاى گلالى شهرستان قروه در اســتان كردســتان كه دربرگيرنده آثارى از دورههــاى مختلــف اســت، بــه اتمام رســيد. وي افــزود: به دليــل قرارگيرى بافت فرهنگى تپه قلعه روســتاى گلالى در داخــل بافــت كنونى روســتا و انجام ساختوســازها ايــن اثر نيازمنــد تعيين عرصه و پيشنهاد حريم بود. موچشى اين اثــر را چنددورهاى اعلام كــرد و اظهار داشت: لايههاى فرهنگى آن بر روى تپه طبيعى واقع شــده و ســفالهاى بهدست آمده از بررســى سطحى و گمانههاى آن بر وجود ســفالهاى دوره مس و سنگ، دوره مفرغ و دورههاى جديدتر و بهويژه دوران اشكانى و دورههاى ميانه اسلامي گواهى ميدهد. استاديار دانشگاه پيامنور با بيان اينكه تپه قلعه گلالى در سدههاى پيشــين به دليل خاكبــردارى براى تهيه خشــت و ملاط، مورد آســيب واقع شده اســت، گفــت: در داخل بافــت معمارى قديمــي روســتا، ســفالهاى دورههــاى مختلف را ميتوان مشاهده كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.