براى زيارت به امامزادههاى بام ايران بياييد

TOURISM - - چهار گوشه ايران -

مديركل اوقاف و امــور خيريه چهارمحالوبختيارى گفت: 4 امامزاده و بقعه متبركه اين اســتان براى توســعه رونق گردشــگرى مذهبى و توســعه فرهنــگ زيارت در نظر گرفته شــده اســت. به گزارش ايرنا، حجتالاســلام حســن اميرى افزود: امامزاده حمزه على بلداجى، امامزاده ميراحمد شــهر باباحيــدر، امامزاده باباپيراحمد ســامان و مســجد امامخمينــى(ره) پل زمانخان بهعنــوان مكانهاى مذهبى هدف گردشــگرى اســتان مشــخص شــده است. مديركل اوقاف و امور خيريــه چهارمحالوبختيارى بيان كــرد: براى ارتقاى زيرســاختهاى اين اماكــن، فراخوان جذب ســرمايهگذار بخش خصوصى اعلام شده است و با انجــام مراحل لازم اين 4 بقعــه متبركه بهزودى به مراكز سياحتى- زيارتى استان تبديل ميشود. به گفته وى، بقاع متبركه ثروتهاى معنوى هســتند كه علاوهبر رســيدگى بيــش از پيــش به ايــن اماكن، بايــد از آنها در راســتاى گرهگشــايى از مشــكلات مردم و خدماترسانى به آنها بهره گرفت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.