مهارت قزوينىها در پخت حليم به فهرست ميراث ملى پيوست

TOURISM - - چهار گوشه ايران -

مديــركل ميراثفرهنگــى، صنايعدستى و گردشگرى قزوين گفت: در راســتاى حفاظت از ميراث ارزشمند معنوى، مهارت سنتى پخت حليم قزوين در فهرســت ميــراث ملــى ناملمــوس كشور به ثبت رســيد. به گزارش ايرنا، محمدعلى حضرتىهــا با اعلام اين خبر افزود: ميراث ارزشمند معنوى بخشى از فرهنگ و هويت مــردم مناطق مختلف بهشما رميرود.

وى اظهار داشــت: اســتان قزوين در كنــار ظرفيتهاى بســيار در حوزه آثار ملموس تاريخى، فرهنگى و هنرى، در زمينه ميــراث ارزشــمند ناملموس چــون خوراك ســنتى، آداب و رســوم، آيينها، جشــنها، مهارتها، خلاقيتها و صنعتگرى ســنتى نيز از قابليتهاى فراوانى برخوردار اســت كه با فرهنگ، خلقوخــو و ديدگاههاى زيســتى مردم مناطــق مختلف گره خــورده و ثبت هر يك از ايــن ارزشها اقدامي تأثيرگذار در جهــت حفظ و احيا، شــناخت دقيق، ترويــج و معرفــى شايســته آنهــا در عرصههاى ملى و جهانى است.

حضرتىها با اشــاره به ثبت غذاى ســنتى حليم قزوين در فهرســت ميراث ملى ناملموس كشــور، اظهار داشــت: حليم قزويــن از معروفترينهاى ايران بهشــمار مــيرود كه شــهرت و آوازه فــرا اســتانى دارد و مهمان هميشــگى ســفرههاى افطار و صبحانه قزوينىها و مهمانان ورودى به اين شهر است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.