ثبت ملى يك رود براى 3 استان

TOURISM - - چهار گوشه ايران -

رئيس گروه باستانشناســى ادارهكل ميراثفرهنگى، صنايعدستى و گردشــگرى اســتان اردبيل از مشاركت سه اســتان آذربايجان غربى، آذربايجــان شــرقى و اردبيــل جهت ثبــت رود ارس بهعنــوان ميراث ناملموس خبر داد.

به گــزارش خبرگزارى صداوســيما، روحالله محمدى با اعلام اين مطلب تصريح كرد: رود ارس يكى از رودهاى مرزى كشور است كه در فولكلور شمالغرب كشور ريشهاى عميق دارد.

وي متذكر شد: رود ارس در باور مردم ساكن در منطقه آذربايجان اهميت و جايگاه ويژهاى دارد و افسانهها و داستانهاى متعددى در طول تاريخ درخصوص آن شكل گرفته است. رئيس گروه باستانشناسى اداره كل ميراثفرهنگى، صنايعدســتى و گردشگرى استان اردبيل تأكيد كرد: آثار تاريخى متعددى در كنار رود ارس احداث شده كه هر يك روايتى از تاريخ مردم ساكن در حاشيه اين رود است.

محمــدى اضافه كرد: رود ارس به دليــل جايگاه خود در ادبيات و باور مردم ســاكن در پيرامون آن ميتواند بهعنوان اثر ميراث ناملموس مشترك بين سه اســتان آذربايجان غربى، آذربايجان شرقى و اردبيل به ثبت ملى برسد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.