باغ اميرآباد بيرجند در دست مرمتگران

TOURISM - - چهار گوشه ايران -

بــاغ اميرآبــاد بيرجند با همــكارى دانشــگاه بيرجند و اداره كل ميراثفرهنگــى، صنايعدســتى و گردشــگرى خراســان جنوبى مرمت و احيا مىشود. به گزارش ايلنا، باغ و كوشــك اميرآباد بيرجند ازجمله باغهاى زيبا و باشــكوه خراســان جنوبى است كه در فاصله 5 كيلومترى غرب شهر بيرجند و در روســتايى به همين نام واقع شــده است. على شــريعتىمنش، معاون ميراثفرهنگى استان خراسان جنوبى گفت: باغ و كوشــك اميرآباد كه در دوره قاجاريه ســاخته شــده و به شــماره 1969 در فهرســت آثار ملى كشور به ثبت رســيده است، با همكارى دانشــگاه بيرجند و اداره كل ميراثفرهنگى استان خراسان جنوبى مرمت و احيا مىشود. وي افــزود: بــاغ اميرآباد پيشتــر از محل اعتبــارات ملى سازمان ميراثفرهنگى، صنايعدســتى و گردشگرى مرمت و بازســازى شــده و در حال حاضر باغ در اختيار دانشــگاه بيرجند است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.