اثر تاريخى كه از دل خاك به اصفهان بازميگردد

TOURISM - - چهار گوشه ايران -

سرپرســت تيم كاوش تپه اشــرف اصفهان گفت: تپه اشــرف تاريخ اصفهان پيش از اســلام اســت كه كمتر به آن توجه شــده و در واقع بايد گفت اين تپه، تاريخ اصفهان پيش از اســلام را همچون رازى در دل خود مدفون نگه داشته است. به گزارش ايسنا، عليرضا جعفرىزند در خصوص آخريــن وضعيت تپه تاريخى اشــرف در محدوده شــهرى اصفهان، اظهار كرد: تا اين لحظه شــش فصل از اين تپه تاريخى مورد كاوش قرار گرفته است كه در فصل پايان، بخش جنوبغربى تپه و در مجاورت فضاى سبز شــهردارى اصفهان كاوش شد. وى تأكيد كرد: تپه اشرف بخشى از تاريخ پيش از اسلام اصفهان است كه كمتر به آن توجه شده و در اين تپه تاريخ پيش از اســلام مدفون است و نشان مىدهد كه اصفهان پيش از اسلام هم نقش مهمي در تاريخ ايران داشــته و تپه اشــرف اين نقش مهم را در دل خود نگه داشته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.