عَلَمسازى هنرى كه در لرستان رواج دارد

TOURISM - - نقشونگار -

معاون صنايعدســتى ادارهكل ميراثفرهنگى لرستان گفت: عَلَمسازى يكى از هنرهاى صنايعدســتى در اســتان است. افشين باباحسينى در گفتوگو با ايســنا، اظهار كرد: ساز و بســت تزيين صفحههاى فولادى براى بهوجودآوردن نشانهها و اشياى نمادين مورداستفاده در مراســم مذهبى را عَلَمســازى مىگويند. وى اضافه كرد: در اين صنعت سازههاى فلزى و چليپامانند، داراى تيغههايى هســتند. باباحســينى ادامه داد: تعداد اين تيغهها از عدد فرد تبعيت مىكند. معاون صنايعدستى ادارهكل ميراثفرهنگى لرستان بيان كرد: علم با هنرهايى نظير قلمزنى، مشــبككارى و طلاكوبى روى فولاد و نيز احجام فلزى مانند گلدان، پرنده و... تزيين مىشــود. وى خاطرنشــان كرد: هماكنون اين هنر به همت اســتاد حسن خاجوى، از اســاتيد پيشكسوت علمسازى كشور در شهرستان بروجرد رواج دارد. باباحسينى گفت: مردم لرســتان معتقد به آداب و ســنتهاى قديمى هستند و به انحاى مختلف ارادت خود را به معصومين(ع) و بهويژه امام حسين(ع) ابراز مىدارند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.