راه حصير ايلاميها به بازار باز ميشود

TOURISM - - نقشونگار -

حصيــر بهعنوان دســتبافته هنــري و صنعتي رايج در برخــي مناطق اســتان ايلام و بهطور خاص شهرســتان درهشــهر، بــا دســتكم 2هزار ســال پيشــينه بــراي بقا نيازمنــد متناسبســازي در توليــد و پذيــرش از ســوي بازار و خريداران اســت. به گزارش ايرنا، زنان روستايي شهرســتان درهشــهر با اســتفاده از شــاخ و برگ و ني و نيزارهــاي منطقــه دستســازههايي را توليــد و عرضــه ميكنند كه موجب شــگفتي و تحســين بينندگان ميشود كــه البته بهطور معمول اين شــگفتي و تحســين به خريد منجر نميشــود؛ چراكــه بينندگان به علت نداشــتن محل مصــرف با افســوس از خير خريد اين كالاهاي دوســتدار محيطزيس تميگذرند.

حصير تا چنــد دهه پيش نام مــاده توليدي كالاهاي متعدد، متنــوع و ضروري از گلدان تــا جانماز و فرش و سبد بود كه زنان مناطق روســتايي شهرستان درهشهر در جريان زندگي روزمره خود به شكل جدي يا تفنني بافته و به بازار پرتقاضا عرضه ميكردند. اين صنعت هنري بانوان روستايي درهشــهر چون بسياري محصولات و منسوجات ســنتي و تاريخي ديگر هماكنــون زمينههاي مصرف خود را از دســت داده و مجبور به ترك قفسه و ويترين مراكز فروش شده است.

درحاليكــه ادامه توليد و عرضه حصير از زمينههاي جدي اشــتغال جنبي و وســيله ترميم درآمد بســياري از خانوارهاي عمدتاً روســتايي شهرستان درهشهر محسوب ميشــود. حصيربافي در زندگيهاي امــروزي كمتر ديده ميشــود و خانوادهها كمتر تمايلي بــه آن دارند. يكي از عوامل اين كاهش تمايل تغيير ســبك زندگي نسل جديد بــوده كه خانوادهها را از حصيربافي يا مصرف محصولات آن بازداشته است.

■ ايجـاد بازارچههـاي محلـي صنايعدسـتي در شهرستاندرهشهر

فرماندار درهشهر در گفتوگو با ايرنا اظهار داشت: بهمنظــور حمايت از هنرمندان صنايعدســتي شهرســتان، قرار اســت در آينده نزديــك بازارچه محلي براي فروش محصولات راهاندازي شود.

علياكبــر شــفيعزاده گفــت: براي توســعه اشــتغال روستايي، تسهيلات لازم نيز در اختيار كارآفرينان بخش صنايعدستي شهرستان قرار ميگيرد.

وي با اشــاره به اينكه هماكنون براي مشاغل خانگي تسهيلات پرداخت ميشود، گفت: صنايعدستي با كمترين هزينه ميتواند نقش مهمي در اشتغال روستايي شهرستان داشته باشد. شــفيعزاده افزود: بيش از 200 مورد ثبتنام در ســامانه كارا در بخش تســهيلات براي صنايعدســتي شهرســتان بوده است. وي عنوان كرد: طرحهاي روستايي پس از ثبتنام در سامانه كارا و تأييد كارگروه، در كميته فني بررسي شده و اگر توجيه اقتصادي داشته باشند، تأييد و براي دريافت تسهيلات به بانك معرفي ميشوند.

■ آمادگي ميراثفرهنگي درهشهر براي حمايت از صنايعدستي

رئيــس ميراثفرهنگــي شهرســتان در گفتوگو با ايرنا اظهار داشــت: حدود 100 نفر در رشــتههاي مختلف صنايعدســتي شهرستان درهشهر مشغول فعاليت هستند كه نزديــك به 25 نفر از اين تعداد در رشــته حصيربافي كار ميكنند. مجتبي فرهادي افزود: 5 كارگاه صنايعدستي در شهرستان فعال است كه در رشتههاي جاجيمبافي، گليمبافي، تراش سنگ و... مشــغول فعاليت هستند. وي بيان داشت: 5 رشته صنايعدستي در شهرستان درهشهر وجود دارد كه هماكنون در مناطق مختلف شهرستان بهخصوص روستاها بهصورت انفرادي و كارگاهي آموزش داده ميشــود. وي با اشاره به اينكه ميراثفرهنگي شهرستان از صنايعدستي حمايت ويــژه دارد، تصريح كرد: به هريك از كارگاههاي صنايعدستي شهرستان بيش از 500ميليون ريال تسهيلات پرداخت شــده است. فرهادي بيان داشت: رشته حصيربافي را كه منســوخ شــده بود، بهعنوان يك رشــته بومي احيا كرديم و كاربري آن را از روســتايي به شهري بهصورت ظروف ميوهخوري و تابلويي تغيير داديم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.