عيار گا به ايننههنيروجهزن ظتمايرزيمليلهفجازن ب ديگ ناجرانشهرهايبالاست! سوزن سوزن سىا.ختن! وقتي هنري بومي ناجي روستايي تاريخي ميشود

TOURISM - - نقشونگار -

مديــركل ميراثفرهنگــى، صنايعدســتى و گردشــگرى اســتان زنجان گفت: وجــه تمايز كارهاى مليله اين اســتان با ســاير نقاط كشور، در ظرافــت نقــوش و گلها، عيار بســيار بالا و طرحهاى منحصربهفرد هنرمندان آن است.

يحيى رحمتى در گفتوگو بــا ايرنا افزود: حفــظ دســتاوردهاى تمدنــى هر منطقه به اســم آن مــكان، يكــى از بهانههــا و ابزارهاى خوب بــراى تقويــت عــرق منطقــهاى مــردم آن خطه جغرافيايى اســت. وى يادآور شــد: متأسفانه گاه مشــاهده مىشــود كه اين دســتاوردها بهواسطه حفاظتنشــدن، به نام شهر يا منطقه ديگرى ثبت و مصادره شده است. رحمتى اظهار داشت: لازمه ثبت جهانى هر اثرى، پذيرش آن در كشــور مبدأ اســت؛ بدان معنا كه مقدمــه ثبت زنجان بهعنوان شــهر جهانــى مليله، پذيــرش آن توســط ايران محســوب ميشــود. مديــركل ميراثفرهنگــى، صنايعدستى و گردشــگرى استان زنجان به سود هنرمنــدان مليلهكار بهدنبال ثبــت ملى و جهانى ايــن هنرصنعت اشــاره كــرد و گفت: شــايد در كوتاهمدت پاسخى براى مطالبه هنرمندان نداشته باشد، اما با ثبت جهانى، مليله بهعنوان يك برند شــهرى براى زنجان عمل مىكنــد و در جايگاه يك گواهى اصالت در جهان شــناخته مىشــود و حتماً براى توســعه بازارهاى بينالمللى كمك شــايانى خواهد كرد. رحمتى بــه حضور داوران ثبــت جهانى در زنجان اشــاره كرد و افزود: پس از ثبت شــهر زنجان بهعنوان شهر ملى مليله، اين داوران بعد از بازديد از بازار و صنايعدستى اين شــهر، خود پيشــنهاد ثبت زنجان بهعنوان شــهر جهانى صنايعدســتى فلــزى را دادنــد. مديركل ميراثفرهنگى، صنايعدستى و گردشگرى استان زنجان به تفاوت مليله اين اســتان با ديگر مناطق كشور اشاره كرد و گفت: اين تفاوت را مىتوان در ظرافت، عيار بالاى نقره و طرحهاى انحصارى مشــاهده كــرد. وى عيار نقــره مليلــه زنجان را 99/9 درصــد خواند و عيــار مليله ديگر مناطق را بين 60 تا 70 درصد برشــمرد. رحمتى اظهار داشــت: عيار بالاى نقره، زمينه انعطاف بيشتر آن را فراهم مىكند و همين موضوع منجر به افزايش ظرافت مليله توليدى هنرمندان زنجانى مىشود.

مديــركل ميراثفرهنگى، صنايعدســتى و گردشــگرى اســتان زنجان هنر ظريف مليله اين اســتان را داراى طرح انحصــارى خواند و گفت: هر هنرمندى نوآورى و ابتكار منحصر به خود را دارد و ثبت ملى اين هنرصنعت موجب جلوگيرى از مصــادره ايــن طرحهــا بــه نام ديگــر مناطق مىشــود. وى خاطرنشان كرد: علاوهبر عيار نقره مليله، عيار هنرمندان اين عرصه هم بالاســت؛ تا آنجا كه اگر استاد مليلهكارى از ظرافت كار خود راضى نباشد، آن را وارد بازار نمىكند و دوباره به چرخه توليد بازمىگرداند. رحمتى يادآور شد: خلاقيت همنشــين هميشــگى مليله زنجان بوده و اين موضوع مربوط به يك مقطع تاريخى خاص نم شود

فرزندان روســتاى 135ســاله سومار، نســل جديد روستاى سيدبار، دلشان نمىخواست فقر و محروميت سرنوشت محتومشان شود. كشــاورزى و دامپرورىشان بر اثر خشكسالى از بين رفته بود. آنها فكر كردند و فكر كردند و دستبهكار شدند. يك صفحه اينستاگرام، دريچهاى شد براى معرفى روستايشان. گروههايى براى كمك اعلام آمادگى كردند؛ گروههاى تسهيلگر.

به گزارش ايســنا، مينا كامران، تســهيلگر توســعه روستا و مدير اجرايى پويش »ايران من« در اين باره اينطور مىگويد: فكر كرديــم كه چهكار كنيم. خانمهاى روســتا لباسهاى زيبايى به تن داشتند و كار سوزندوزىشان عالى بود. روزهاى زيادى را صرف مىكردند براى ســوزندوزى روى لباس خودشــان و بچههايشان؛ كارى قيمتى و ارزشــمند. چيز ديگرى نداشتند اما از سوزندوزى لباسهايشــان كم نمىگذاشتند و حتى بينشان براى اين كار رقابت بود. بهشان گفتيم به خودتان نگاه كنيد؛ به لباسهايتان.

اول فكــر كردند شــوخى مىكنيــم. گفتند اينهــا را مگر در تهــران مىخرند؟! اما به هر حال كار با اصرار جوانترهاى روســتا شروع شد. خانمها دوختند و مردها كارهاى اجرايى را انجام دادند. ايدهها و طرحها از خودشان بود. خواستيم كاملاً بومى باشد. وقتى كارشــان در نمايشــگاه اول فروش رفت، اميدوار شــدند و تلاش كردنــد ايرادهاى كارهــا را برطرف كنند. در نمايشــگاه »بلوچى پجــار« به معنى شــناخت بلوچ، انصافــاً هم جبــران كردند. تنوع طرحها و رنگها نشــان از آن دارد كه زنان و دختران بلوچ سنگ تمام گذاشــتهاند. عوايد نمايشگاهها صرف توسعه بهداشت روستا مىشــود و آنها به چشم مىبينند كه بيمارى و مشكلات بهداشتى، كمتر شده است.

حالا ديگر ســليقه مشترى را مىشناسند. طرحها و رنگها را جــورى انتخاب كردهاند كه هركس با هر ســليقهاى مىتواند ميان دســتبندها، گوشــوارهها، گردنبندها، كيفها، لباسها و كوسنهاى سوزندوزىشــده، انتخابى دلچسب داشته باشد. تنوع آنقدر زياد اســت كه بازديدكنندگان زمان زيــادى را صرف انتخاب مىكنند. اين بــار محصولات زينتى براى آقايان هم دارند؛ دســتبندهايى با رنگهــاى تيره و خنثى. كســى دســت خالى از نمايشــگاه بيرون نمــىرود. قيمتها هــم انصافاً خوب اســت. چند تــا از دخترهاى روستا در نمايشــگاه حاضرند. چشمهايشــان خجولانه به صورت بازديدكنندگان دوخته مىشود و از نتيجه كارشان لذت مىبرند.

زهرا ميهندوست، 22ســاله يكى از همان دخترهاست؛ كسى كه ســهم زيادى در آمادهســازى كارها دارد؛ دختــرى زيرنقش با چشــمهاى درخشــان. زهــرا مىگويــد: از بچگــى ســوزندوزى مىكنم. ما همهمان از بچگى ســوزندوزى يــاد مىگيريم و انجام مىدهيم. بچههاى روســتاى ما دنبال پيداكردن خيران براى ساخت مدرســه در روســتا بودند كه در فضاي مجازي بــا پويش »ايران من« آشنا شــدند. وقتى آنها وارد روســتاى ما شدند، بعد از چند جلســهاى كه با هم داشــتيم به اين نتيجه رسيديم كه با هنرمان هم براى توســعه روستا كمكى كرده باشــيم و هم خانمهاى روستا كه شوهران بيشترشــان بيكارند، درآمدى داشته باشند. فهميديم كه با درســتكردن زيورآلات مىتوانيم درآمدى داشته باشيم تا هم به روستايمان كمك كنيم و هم به خودمان.

طرحهــا و رنگهــا آنجــور كه زهــرا مىگويــد تماماً مال خودشــان است. اول روى پارچه مُهر مىزنند و بعد با سوزن و نخ طرح را مىدوزند. اســتفاده از چنين زيورآلاتى بين خود دختران و زنان بلوچ مرسوم نيست. اگر به چابهار سفر كرده باشيد، در بازار سنتى آن نشانى از چنين زيورآلاتى نمىبينيد. اين را شخصاً تجربه كردهام. از فروشــندهها ســراغش را مىگيريد و آنها چيزى به اسم زيورآلات ندارند كه به شــما بفروشند. اين ايده كاملاً جديد است و مطابق با ســليقه روز. شــايد نشــود در تهران و شهرهاى ديگر لباسهاى ســنتى بلوچ را با آن ســوزندوزىهاى زيبا به تن كرد، اما مىشــود دســتبند دستدوز بلوچ را به دســت بست و گردنبند چندرنــگ پرنقشونــگار را بــه گردن آويخت. نمايشــگاه بلوچى پجار با اين هدف برگزار شــد كه بلوچســتان واقعى را ببينيم؛ نه سياه و نه سفيد.

سومار يكى از شهرهاى شهرستان قصر شيرين در استان كرمانشاه است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.