چمدانهايىكه از روى باربند سر نمىخورند

TOURISM - - مسافر -

بســتن چمدان بر روى باربندهاى خودرو هميشــه يك مشــكل عمده بوده اســت، زيرا چمدانهــاى بزرگ معمولاً بهدرســتى بر روى باربندها محكم نمىشــوند و از روى آنها ســر مىخورند. شــركت لوگا چمدانهاى سبك آئروديناميكى را توليد كرده كه بر روى باربند قفل مىشــوند و بدون هيچگونه مشــكلى، براى ســاعتها حملونقل بر روى سقف خودرو مناسب هســتند. هــر يك از اين چمدانها كــه در قالب چهار چمدان در كنار هم بــر روى باربند قرار مىگيرند، 6/3 كيلوگرم وزن دارند و ظرفيت هر يك از آنها 70 ليتر است. اين چمدانها چرخ و دســته متحرك و قفل پيشرفته نيز دارند و بهطور مستقل و عادى نيز قابل استفاده هستند، اما نكته مهم اين است كه هر كدام از اين چمدانها بر روى يك باربند آلومينيومى مستقل نيز قرار ميگيرند و مورد اســتفاده خواهند بود. شــركت ســازنده مىگويد باربند اين چمدانها بر روى انواع وسايل نقليه قابل نصب است. چمدانها و باربند لوگا ضدآب هستند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.