روزى يك نوع پنير تا آخر سال بخوريد!

TOURISM - - گردشگري غذا -

گفته مىشــود در فرانســه بيش از 365 نوع پنير وجود دارد! يعنى هر روز ســال مىتوانيد يك نوع پنير متفاوت بخوريد و باز هم ممكن اســت در پايان ســال پنيرهاى ديگرى وجود داشته باشد.

بــه همين دليــل يكى از بهترين ســوغاتىهاى پاريــس مىتواند چند بســته پنير فرانسوى خوشمزه و لذيذ باشد. البته انتخاب بين اينهمه پنير واقعاً كار مشكلى است و شــايد فرصت امتحان همه را نداشته باشيد، اما مىتوانيد بين بهترين پنيرهاى فرانسوى يكىدو تا را انتخاب كنيد.

بهطــور مثــال پنيــر كممبر طبــق نظرســنجىهاى مختلــف بهعنــوان لذيذترين پنيــر فرانســوى انتخــاب شــده و مىتوانيــد آن را از پنيرفروشــىهاى پاريــس تهيه كنيد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.