سوهان و سالها افتخار

TOURISM - - گردشگري غذا -

ســوهان سالهاست طعم ســفر را به كام زائران حرم حضرت معصومه(س) شــيرين كرده اســت. مزه اين خوراكى دوستداشــتنى به ذائقــه ايرانيان خوش آمده و با اقدامات انجامشــده براى افزايش ماندگارى آن، سوهان در حال تبديلشدن به يكى از محصولات غذايى پرطرفدار كشور است.

به گــزارش ايرنا، همــه مردم ايران ســوهان را مهمترين ســوغات خوراكى مىدانند و بيشتر افرادى كــه به قم ســفر مىكنند، بدون خريد ســوهان از اين شــهر خارج نمىشوند؛ طعم خوشــمزه، ظاهر جذاب و بســتهبندى زيبا، باعث شــده تا اين محصول به يك كالاى صادراتى تبديل شود و مشتريان فراوانى را در ساير كشورهاى جهان نيز به خود جذب كند.

ايرنــا گفتوگويــى دربــاره آخريــن اقدامات صورتگرفته براى رونــق بيش از پيش اين محصول با شــمارى از مســئولان اقتصادى قم انجام داده است. اكنون ســوهان قم از ســبد كالاى مصرفى مردم استان فراتر رفتــه و با اقدامهاى انجامشــده بــراى افزايش مدتزمان نگهدارى آن، اين محصول به سبد مصرفى خانوادههاى ايرانى اضافه شــده اســت. ســال گذشته خوشــه سوهان قم رتبه دوم كشور را در زمينه توسعه خوشههاى صنعتى به دست آورد و روند موفقيتهاى اين خوشــه در ســال جارى نيز با اقدامهايى كه براى افزايش مدتزمان ماندگارى آن در حال انجام اســت، ادام همىيابد.

تلاش بــراى ارتقــاى كيفيت توليد ســوهان در كارگاههــا و افزايش ميزان مانــدگارى آن به بيش از يك ســال ادامه دارد و با اين كار زمينه براى حضور بيش از پيش اين ســوغات تاريخى قــم در بازارهاى منطقــهاى و جهانى فراهم مىشــود. بهمنظور توســعه متمركز اين خوشــه، 10 هكتار زمين در شــهركهاى صنعتى قم در اختيار خوشــه سوهان استان قرار خواهد گرفت تا كارگاههاى ســوهانپزى به شكل متمركز در منطقهاى مشخص مستقر شوند و از پراكندگى آنان در سطح شهر جلوگيرى به عمل آيد.

ارتقــاى كيفيت، استانداردســازى و اســتفاده از دستگاههاى جديد، ازجمله اقدامهايى است كه بايد در راستاى توسعه كســبوكار و كاهش هزينههاى توليد در كارگاههــاى ســوهانپزى مورد توجه قــرار گيرد تا فرايند توليد ســوهان از وضعيت ســنتى به صنعتى تغيير كند.

تجربه برگزارى نمايشــگاههاى بينالمللى نشان داده كه كالاهاى توليدى قم به دليل موقعيت مذهبى اين شهر و مشخصه حلالبودن آن، مورد استقبال مسلمانان كشــورهاى مختلف جهان قرار مىگيرد كه بايد از اين ظرفيت بهخصوص در معرفى ســوهان به نحو احســن استفاده شود.

يكــى از بهترين راهكارها بــراى افزايش اعتماد مشــتريان جهانى به كالاهاى توليدشده در قم ازجمله ســوهان، اجراى فرايند كامل توليد اين محصولات در نمايشــگاههاى بينالمللى و در مقابل ديدگان مشتريان اســت؛ براى مثــال افراد فعال در خوشــه ســوهان قم مىتواننــد بــا آوردن وســايل لازم بــراي تهيــه اين محصــول، مراحــل توليد آن را بــراى بازديدكنندگان اجــرا كنند. بــراى حضــور موفق كالاهاى اســتان در بازارهــاى بينالمللى بايد ذائقه مــردم منطقه هدف را بهخوبى بشناســيم. در اين زمينه كشــورهاى اسلامى همچــون لبنان به دليل علايق مشــترك دينى، موقعيت ممتــازى براى عرضه محصــولات توليدى قم همچون سوهان را دارند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.