آش عاشور را كى و كجا مى پزند؟

TOURISM - - گردشگري غذا -

پودينگ حضرت نــوح(ع) يا همان آش عاشــور، جزو نذرىهاى رايج ميان مســلمانهاى چند كشــور ماننــد تركيه، جمهورى آذربايجان و ارمنســتان است. اين آش يــا پودينگ با تركيبى از گندم، نخود، شــكر، كشمش، برگه زردآلو، دانه كاج، سيب، انجير خشك، خرماى خشك، فندق، دانه انار، دارچين و لوبيا سبز تهيه مىشود و كمى غليظ و مانند آش دندانى خودمان است كه آن را بهعنوان نذرى در ماه محرم تهيه و سرو ميكنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.