حليمپزى،سنتديرينهعزادارانحسينىدرخاش

TOURISM - - گردشگري غذا -

محبان و عاشــقان اباعبدالله الحســين(ع) در شهرستان خاش هرســاله در دهه اول ماه محرمالحرام، طى يك سنت ديرينــه با طبــخ حليم و دادن نــذرى، گوشــهاى از عزاى حسينى را به نمايش مىگذارند و با اجراى آيينهاى خاص و متعــدد، بخشهايي از نهضت عاشــورا، اهداف و نيز ظلم دشمنان به دين را بيان مىكنند.

هرســاله در مــاه محــرم بــوى حليــم فضــاى كوچهپسكوچههاى شهر و روســتاهاى شهرستان خاش را عطرآگيــن مىكند و دوســتداران و عاشــقان اهل بيت اين شهرســتان آيين محلى طبــخ حليم را در ايــام محرم، روز تاسوعا و شــب عاشوراى حســينى، اربعين و چهلوهشتم محرم اجرا مىكنند.

اين غذاى مخصوص ايام محرم از گندم و گوشــت و حبوبات تهيه مىشــود و پختن آن خود سنتى ويژه با آداب و ترتيب ديدنى اســت. عشــق به اباعبدالله الحســين(ع) و ارادت ويژه مردمان شهرستان خاش به خاندان رسول مكرم اسلام(ص) همواره در طول تاريخ پرشكوه ايران در دل آنها وجود داشته است.

در دهه اول ماه محرمالحرام شــعلههاى گاز روشن و اســت و ديگها روى آن قرار دارد تــا اين آيين قديمى و حســنه برگزار شــود. در تهيه اين حليم نــذرى همه تلاش مىكنند تا بهنوعى مشــاركت داشته و سهيم باشند و آنانى كه به قول معروف دستشــان به دهانشــان مىرسد يا احياناً نذر و حاجتى دارند، ســعى مىكنند گوســفند يا حبوبات و گندم و ســاير مــواد را براى اين حليم آمــاده و تهيه كنند. بانــوان عــزادار حســينى نيز ايــن حبوبات را تميــز كرده و ســپس هريك از عزاداران حســينى يك به يك بر ســر ديگهاى حليم نذرى مىآيند و هركس كه نذر و آرزويي داشــته باشــد، چوب حليم را به دست مىگيرد و با صلوات اندكزمانــى حليم را به هم مىزند و حاجتش را با توســل به ســرور و سالار شــهيدان امام حســين(ع) از پروردگار طلب مىكند.

بهراســتى چــه خــوب مىگويند كــه محــرم و امام حســين(ع) متعلق به شــخص يا در انحصار كســى نيست؛ زيرا عشق به امام حسين(ع) انحصارنشدنى است و همگان در ماتــم اباعبدالله الحســين(ع) اشــك ماتــم مىريزند و عزادارى مىكنند.

مــردم براي تبــرك و شــفاعت قدرى نــذرى تناول مىكنند و براى شــفاى مريض خــود از آن بهره مىگيرند. مردمان ايــن مناطق به حليم نذرى اعتقــاد زيادى دارند و معتقدند هر شــخصى كه از اين حليم و غذاى سنتى ذرهاى تناول كند، به بركت نام اهل بيت از گزند بلاها و بيمارىها در امان مىماند.

درواقع پيــر و جوان، زن و مرد گروهگروه خود را به خيمه محبان اباعبدالله الحســين(ع) مىرسانند تا خود را در اين نذرى شــريك كنند. هرچه زمان مىگذرد و عقربههاى ســاعت به ساعات پايانى شــب نزديكتر مىشود، بر خيل جمعيت افزودهتر مىشود و سيل پرشورتر از لحظات اوليه دور ديگها حلقه مىزنند.

يكى از كســانى كه مشــغول هــمزدن حليــم نذرى اســت، ميگويــد: مــاه محــرم از ماههايــى اســت كه دل هــر فــرد عاشــق پيامبــر(ص) را بــه تپــش وامــىدارد و ايــن مــاه، مــاه عــزادارى و نــذردادن و حاجــت و شفاگرفتن است.

وى با بيان اينكه ســنت قديمى و حســنه حليمپزى از نياكان و اجدادمان به يادگار به ما رســيده، تصريح كرد: در اين ماه هرچه در راه سرور و سالار شهيدان امام حسين(ع) نثــار كنى، قطعاً پروردگار عالم اجر معنوى آن را دوچندان و مضاعف مىكند.

يكــى ديگــر از عاشــقان و پيرغلامــان حســينى شهرســتان خــاش نيــز گفــت: بــراي طبــخ ايــن حليم از مدتهــا پيــش برنامهريــزى ميكنيم و از خيــران مبالغى را بــراي نــذورات جمــعآورى ميكنيــم تــا ايــن حليــم را بپزيم.

وى بيــان كرد: براى طبخ اين حليم كار شــبانهروزى به همت جمعى از ارادتمندان به اهل بيت و خاندان رســول مكرم اســلام(ص) انجام ميشود كه اميدواريم در سالهاى آينده حجم برگزارى اين مراسم گستردهتر و تعداد ديگها نيز بيشتر شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.