محبوبى از خانواده آشها

TOURISM - - گردشگري غذا -

شلهمشــهدى كه در مشــهد فقط با نام شُله شناخته مىشود، غذايى از خانواده آشهاست. مواد اصلى اين غذا گوشــت، حبوبات و ادويه فراوان بــوده كه مىتوان براى خوشــمزه و مقوىترشــدن اين غذا، مقدارى مغز قلم گاو به آن ماوضاافد هلاكزرمد.:

■ گوشت سردست: 3 كيلوگرم

■ برنج: 250 گرم

■ لوبيا چيتى: 250 گرم

■ ماش: يكچهارم پيمانه

■ نخود: 500 گرم

■ لوبيا قرمز: 250 گرم

■ بلغور: 750 گرم

■ پياز: 500 گرم

■ نمك: به ميزان لازم

■ فلفل: به ميزان لازم

■ دارچين: 20 گرم

روش تهيه:

گوشــت و پياز خردشــده را همراه بــا نمك، فلفل و 2 ليتــر آب مىگذاريــم تــا بهخوبى بپزد و ســپس آن را ريشريــش مىكنيــم. حبوبــات را از قبل خيــس كرده و مىگذاريم نيمپز شود. سپس بلغور را به آن اضافه مىكنيم و بعــد از چنــد جوش برنــج را اضافه كــرده و مرتب هم مىزنيــم تا ته نگيرد. بعد از پخت، گوشــت و ادويهها را اضافــه كرده و روى حرارت ملايــم مرتب هم مىزنيم تا كشدار شــود. بعد حرارت را كم كــرده و مىگذاريم دم بكشــد. درنهايت شلهمشهدى را در ظرف مدنظر ريخته و روى آن را با قيمه تزيين مىكنيم.

ايــن غذا مخصوص شــهر مشــهد بوده و بيشــتر در مراســم مذهبــى از آن اســتفاده مىشــود و طــرفداران بىشــمارى دارد. به ياد داشــته باشــيد حبوبــات را بايد حداقــل از يك روز قبل خيس كنيــد و بعد كاملاً پخته و له شود. در تهيه شلهمشهدى خوشمزه و مخصوص از دنبه گوســفندى نيز استفاده مىشود. مىتوانيد در كنار گوشت (در صورت كمبودن دنبــه آن) از مقدارى دنبه چرخكرده نيز استفاده كنيد. طعم شلهمشهدى معمولاً مقدارى تندوتيز اســت؛ به همين خاطر از فلفل بيشتر، زنجبيل و جوز هندى نيز استفاده مىشود.

زمان آمادهســازى مواد اوليــه و مايحتاج آن حدوداً 30 دقيقه و زمان پخت و انتظار آن حدود 4 ساعت است. شلهمشــهدى را مىتوانيد در وعده ناهار، شام يا پيشغذا ســرو كنيد. مقدار مواد اوليه و دســتور تهيه براى 25 نفر مناسب است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.