گورستانىعجيب و غريب در ايران

TOURISM - - حياطخلوت -

در نزديكىهاى منطقه باســتانى معروف به شــهر يئرى در اردبيل، ســنگقبرهايى با نقشهايى يكنواخت از چهره انســانهايى كه دهان ندارند، ديده مىشود كه ابعاد آنها از 2 متر تا 40 ســانتىمتر متغير اســت و تعداد تقريبى آنها به بيش از صد مورد مىرسد. اين محوطه در منتهااليه دشت مشگينشهر، به فاصله 65 كيلومترى شمالغربى مركز استان و در 35 كيلومترى شــرق شهرستان مشگينشهر، در 2 كيلومترى شمال روستاى پيرازميان و از توابع بخش مشــگين شرقى واقع شده است. در آن مىتوانيد يك قلعه وسيع با ديوار دفاعــى ســنگى از نوع خشــكهچين را در كنار محلى براى برگــزارى آيينهاى مذهبى و گورهاى باستانى متعدد ببينيد. تابهحال حدود 450 گور در اين محل شناسايى شده است. علاوهبر اين، يك غار باســتانى و تپههاى متعلق به دورههاى مختلف از ديگر ديدنىهاى اين منطقه بوده كه باستانشناسان زمان زيادى را براى تحقيق در آنها صرف كردهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.