بيشترينتعداد سوسيس توليدشده در يك دقيقه

TOURISM - - حياطخلوت -

»بــرى جان كرو« مرد ايرلندى كه 43 ســال است مثل پدرانش سوسيس توليد مىكند، توانست يك ركورد اســتثنايى را بــه نام خودش ثبت كند. او كــه از 13 ســالگى در اين شــغل فعال اســت، توانســت در مدت يك دقيقه 78 سوســيس توليد كند. ركورد او بهقدرى ســخت است كه احتمالاً تا ساله ابىرقي بميماند!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.