اين دستبند حشرات را دور مىكند

TOURISM - - حياطخلوت -

دســتبندى با انتشــار امــواج الكترومغناطيس باعث دفع حشــرات از انســان مىشــود. دســتبند دوركننده حشــرات كــه Nopixgo ‪Mosquito Bite Protection‬ نــام دارد، بــا انتشــار امــواج الكترومغناطيــس كاربر خــود را از گزيدهشــدن توســط حشــرات در امان نگه مىدارد. مخترع سوئيسى اين دستبند، كورت اســتول، درباره عملكرد آن مىگويد: امواج الكترومغناطيس ساطعشــده توســط دســتگاه به تقليد از تخليــه جوى بارهاى مثبت و منفى اتمســفر ســاخته شده اســت. اين تخليــه بارهاى مثبت و منفــى در حالت طبيعى هنگام نزديكشــدن تندبــاد و رعدوبرق اتفاق مىافتد. بنابراين حشــرات با رديابى اين امواج احســاس مىكنند تندباد در حال وقوع اســت و بهطــور غريزى و بالقوه بهجــاى نيشزدن بهدنبــال پناهگاهى براى فرار از طوفان هســتند. امواج الكترومغناطيس ساطعشــده بىخطر هســتند؛ زيرا قدرت آنها يكصدم سيگنال گوشىهاى همراه است. اين دستبند از يك نوع پلاستيك سازگار با پوســت بدن انسان ســاخته شده كه نسبت به آب مقاوم بوده و همچنين باترى اين دستبند با يك ساعت شارژ يك هفته كار مىكند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.