حيات وحش كمدى

TOURISM - - حياطخلوت -

هرساله جشنوارهاى با عنوان حيات وحش كمدى برگزار مىشود و تصاوير زيبايى از حيوانــات كــه در لحظاتى خاص ثبت شــده، به معرض نمايش درمىآيد. جشــنواره حيات وحش كمدى در تانزانيا بهوســيله دو عكاس حيات وحش به نام ســولام و پائول جويسون پايهگذارى شد. هدف از تأسيس چنين رقابتى جلب توجه مردم جهان به حفظ و حراســت از حيوانات و محيطزيســت است. در اين رقابت تعداد بسيار زيادى عكاس از سراســر دنيا عكسهايشــان از حالتهاى مختلف حيوانات را به نمايش درمىآورند. از خرس تنبل، ســنجاب بازيگوش و ميمون كنجكاو گرفته تا تصاوير دلنشين ديگر از حيوانات، ازجمله آثارى هستند كه توجه هر بينندهاى را به خود جلب مىكنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.