جدول تخصصى گردشگرى

شماره: 860

TOURISM - - حياطخلوت -

افقى: 1- زيباترين باغ تاريخى ايران كه در حدود دو كيلومتــرى شــهر ماهــان و حوالى شــهر كرمان و در دامنه كوههاى تيگران واقع شده و مربوط به اواخر دوره قاجاريه است 2- جميــل- پربازديدتريــن مــوزه جهانروستايى توريستى در استان تهران 3- رفقا و دوســتان- بدگويى پشــت ســر كسى- جوش چركين 4- چــراگاه ايــل- والــده- اضافــى، هرزروستايى توريستى و بسيار ديدنى در شمال آشتيان

5- يادداشــت- روســتايى در دهســتان كوهمرهسرخى و نزديك شيراز- پيغامآور 6- شعر ژاپنى- پناهگاه 7- دختــر گشتاســب- مرحله بــه مرحلهآشاميدن 8- شــهر فــرش در 5 كيلومترى كاشــاندرخور- ســدى در اســتان مازنــدران روى رودخانه چليم 9- ضمير اشاره براى نزديك- كشورى در قاره آفريقا- مخفف خاموش 10- مركز شهرستان طارم زنجان- سردخانه خانگى 11- پاندول- دندان نيش- يازده! 12- الفت- اســباب ورزش و بازى- باران ريزه- ماه پرتابى! 13- جــاى كشــتن- گــروه تحقيقاتــىدرخشش و برقزدگى 14- پوشــاك پاهــا- جايــزه علمىادبــى بينالمللى -نزديكبين 15- مجتمعى كوهســتانى در كوههاى البرز در شمال تهران عمودى: 1- شــهر كاروانســراى دوره صفويــه و برجهاى خرقان در اســتان قزوين- روستايى در 160 كيلومترى جنوبشرقى شهر اصفهان كــه تاريخ آن بــه عهد بهرام گور ساســانى بازمىگردد 2– دربندانداختــن- بــى آن فطيــر اســتبازگوكردن 3- حميت- مهراس- مهارت فوتبالى 4- ضمير دوم شخص جمع- گونهاى طلاقاز گروههاى خونى- گودال 5- نهىكننده- جماعت و شهركى در كشور تاجيكستان- نشان مفعول 6- لغزيدن پا- نمونه ساختمان- تارنما 7- مخلوط ماســت با آب- شــهر زيتونعرصه بوكس 8- شــهرى در غرب اســتان خوزســتان كه بهخاطر جنگ ايران و عراق شهرت دارد- روســتايى زيبا و سرسبز در جنوبغربــى شهرســتان راميــان و آزادشــهر واقع در استان گلستانمركز كانادا 9- چاشــنى صبحانــه- فلكههاى شهرى- مخفف تباه 10- پوست دباغىشده- بازپسينسماق 11- فريــاد تحقيرآميــز- قلندرغذاى قبل از ظهر 12- تيم مســعود شجاعى– پسوند شــباهت- آبيارى زمستانى- يكى از شــبكههاى تلويزيونى خصوصى افغانستان 13- شاعر فرانسوى- فراگيرنده- ماشيننويسى 14- رفيق مشهدى- لشگرگاه- دوازدهمين ماه سال سريانى مطابق سپتامبر فرنگى

15- ســرزمينى بكــر و زيبــا در دل گيــلان نزديك شهرســتان رودســر- لقب كشور سوئيس

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.