پرتره واقعى از گربه خانگى!

TOURISM - - حياطخلوت -

آديتــى ســنترال، زن جوان هنرمنــد ژاپنى پرترههاى بســيار واقعــى از گربههــاى خانگى مىسازد. پرترههاى ســهبعدى او بهقدرى واقعى هســتند كه با ديدن آنها تعجــب خواهيد كرد كه تنها با اســتفاده از ســوزن و پشم ســاخته شده و تاكســيدرمى نيســت. او اين پرترهها را به قيمت زيادي مىفروشد و حسابى هم مشترى دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.