رويدادهاى مهم 25 شهريورماه در تقويم خورشيدى 6 محرم در تقويم قمري و 16 سپتامبر در تقويم ميلادي

TOURISM - - حياطخلوت -

پس از تهاجم ارتش سرخ شوروي از شمال و ارتش انگليس از غرب و جنوب به ايران و اشــغال نظامي كشور در جريــان جنــگ جهاني دوم، رضاخان در 25 شــهريور 1320، پس از 16 ســال ديكتاتوري و استبداد مجبور به اســتعفا شــد و فرزندش محمدرضا پهلوي را به جانشيني خويــش برگزيد. رضاخــان ميرپنج با دزديــدن جواهرات ســلطنتي متعلق به مردم ايران با خانــواده خود به اصفهان گريخت. از آنجا ابتدا تصميم داشــت به هندوستان يا ژاپن و سپس به شيلي رود، ولي در طي سفر به او اطلاع دادند كه دولت انگليس با رفتن او به هندوســتان مخالف است. ســرانجام رضاخان را با خفت و خواري به جزيره موريس در اقيانــوس هند و پــس از مدتي به ژوهانســبورگ در آفريقاي جنوبي تبعيد كردند.

■ 1320شمسي: سقوط ديكتاتورى رضاخان

و آغاز سلطنت محمدرضا پهلوى ■ 1372شمسي: درگذشت »سيدابوالقاسم انجوي شيرازى«

اديب و نويسنده

استاد سيدابوالقاسم انجوي شيرازي در سال 1300ش در شــيراز به دنيا آمــد. وي پس از پايــان تحصيلات به فعاليتهاي سياســي روي آورد. با دولت مصدق همكاري داشــت و پس از كودتاي 28 مــرداد 32، همراه با رئيس دولت زنداني شــد. وي از 40 سالگي به گردآوري اسناد و ميراثفرهنگي مردم پرداخــت و از آن پس وارد راديو شــد و »فرهنگ مردم« را در برنامههاي راديويي پيگيري كرد كه حاصل اين برنامهها، چاپ 10 جلد از اين مجموعه اســت. همچنين تمثيل و مَثل، بازيهاي نمايشــي و سفينه غزل ازجمله آثار اوست. اســتاد انجوي شيرازي سرانجام در 25 شهريور 1372 در 72 سالگي درگذشت.

■ 1384شمسي: درگذشت »جعفر پتگر« استاد نقاشى

جعفر پتگر ســال 1299 در شــهر تبريــز به دنيا آمد و در همان شــهر به هنرســتان صنايع مستظرفه رفت و به فراگيرى دوره مقدماتى نقاشــى پرداخت. در ارديبهشــت 1312 در تهران به هنركده »هنرهاى جديده« وابســته به اداره صناعت وارد شد و 5 سال نيز در آنجا تحصيل كرد. وي در ســن 26 سالگى نخستين نمايشگاه خود را برگزار كرد كه نمايشــگاهي گروهى بود و عنوان نخســت آن به جعفر پتگر اهدا شــد. استاد جعفر پتگر دو كتاب به نامهاى »مرزهاى هنر و انســان« و »هنر و ابديت« نوشــته است. 8 اثر او در موزه هنرهــاى معاصر وجود دارد. جعفر پتگر و برادرش علىاصغر پتگر از ســال 1319 آموزشگاه هنر داشتند كه تا 1370 نيز اين آموزشگاه فعال بود. وي گاهى براى مجلهها مقاله مىنوشت و كاريكاتور مىكشيد. پتگر سرانجام در 25 شهريور 1384 درگذشت.

■ 406قمري: وفات »سيدرضي« عالم، محدث

و گردآورنده نهجالبلاغه

محمد بن حســين، معروف به سيدرضي در سال 359 قمري ديده به جهان گشود. وي در 30 سالگي كل قرآن را در مدت كوتاهي حفظ كرد. ســيد همه خلفاي بنيعباس را غاصبان خلافت و ولايت و حكومت اسلامي ميدانست و با اشعار خود سعي در بيان حقايق و طرح عقايد انقلابي خود داشت. او در كنار فعاليتهاي سياسي، به تدريس و تأليف همت گماشــت و شــاگرداني فاضل و آثــاري ماندگار از خود به جاي گذاشــت. شيخ طوسي، مفيد نيشابوري، مهيار ديلمي، ابوالحسن هاشمي و... از شاگردان سيدرضي هستند. معانــي القرآن و تلخيص البيان عن مجازات القرآن ازجمله تأليفات اوســت. ســيدرضي در اقدامي بينظيــر، كلمات، خطابهها، نامههــا و مواعظ امام علي(ع) را گردآوري و با نام »نهجالبلاغه« به جامعه بشــري اهدا كرد. وي سرانجام در 47 سالگي جان به جانآفرين تسليم كرد.

■ 1932ميلادي: درگذشت »رونالد راس«

كاشف عامل بيماري مالاريا

ســر رونالــد راس، پزشــك و محقق انگليســي در سيزدهم مي 1857م در منطقه آلمورا نزديك كشور نپال بــه دنيا آمد. وي در كودكي به انگلســتان رفت و پس از طي دروس مقدماتي و متوسطه، موفق به دريافت دكتراي پزشــكي شــد. راس مدتي به خدمت در سازمان بهداري در هند مشــغول بود ولي به دليل علاقه به تحقيق، درصدد كشــف عامل بيماري مالاريا برآمد و به اين فكر افتاد كه نقش و دخالت بشــر را در هدايت اين بيماري كشف كند. گرچه در ســال 1880 دكتر چارلز لاوران عامل بيماري و نيز نقش پشه در انتقال اين بيماري را كشف كرده بود، اما تحقيقات راس در اين زمينه و نيز درباره نحوه ازبينبردن پشــه توانســت بيماري مالاريا را كنترل كند. راس انواع پشــهها را جمعآوري ميكرد و پس از شناســايى اعضاي بدن آنها، سرانجام در سال 1897م، عامل بيماري مالاريا را در نوعي پشــه موسوم به آنوفل يافت. وي سرانجام در 75 سالگي درگذشت.

■ روز بينالمللي حفاظت از لايه ازون روز جهانى حفاظت از لايه ازون شــايد در مقايســه بــا بســيارى از رويدادهــاى بينالمللــى تاريخچه چندان طولانىاي نداشته باشد. ماجرا به سال 1994 برمىگردد؛ در آن ســال كشــورهاى عضــو مجمع عمومى ســازمان ملــل، پذيرفتند كه روزى را بــراى حفاظت از لايه ازون نامگذارى كنند. از آن به بعد همه كشــورها متعهد شــدند بهتدريج براى توليد ابزار و وسايل خود از موادى استفاده كنند كه به لايه ازون آســيب نرســاند. هــدف اين برنامه حفظ اين لايه حياتبخش براى ما و نسلهاى آينده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.