صداى واحد هتلهاى كشور شنيده شد

رئيس جامعه هتلداران ايران در گفتوگو با »توريسم«:

TOURISM - - صفحه اول -

به منظور انعكاس پيشنهادات، انتقادات، مسائل و مشكلات حوزه گردشگرى، صنايعدستى و ميراثفرهنگى، صفحه »توريسم و خوانندگان« راهاندازى شد. در اين صفحه نامهها، ايميلها، پيامكها و تلفنهاى شما خواننده عزيز

و همچنين پاسخ مسئولان محترم درج مىشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.