تعطيليكوهنوردىدردماوند؟ گردشگران و زبالهها رمق كوه را كشيدند

TOURISM - - صفحه اول -

مهندسان ايران باستان از سال 400 قبل از ميلاد بناي خنككننده گنبديشــكل ميساختند كه يخچال نام داشت و ميتوانســت حتي در تابستان كوير هم يخ را نگهداري كند. هوش و ابتكار ايرانيان قديم مثالزدني است، پس از دستاوردهاي آنان با تمام توان محافظت كنيم.

0913****417

با توجه به جايگاه بافت فرهنگى- تاريخى شــيراز و ايجاد بستر مناسب بهرهورى از اين موقعيت و معرفى بيش از پيش بافت بهعنوان جاذبه جديد گردشگرى، تصميمهاي جديدي بايد اخذ شود كه گردشگرپسند باشد.

0917****901

عمارت مفخم بزرگترين و شاخصترين اثر معماري از دوره قاجار در خراســان شمالي و شهر بجنورد است كه گردشگران زيادي را به خود جذب ميكند، منتها اين بناي باارزش نيازمند تعميرات اساســي اســت كه گاهي به آن بيتوجه يميشود.

0915****787

طبق اطلاعيهاي، روز پنجم مهرماه به مناســبت روز جهانــي جهانگردي بازديد از موزهها و كاخموزهها و تمام اماكن تحت پوشــش ســازمان ميراثفرهنگي در سراســر كشــور براي گردشگران و هموطنان رايگان است كه بايد اين موضوع اطلاعرساني شود.

0912****901

ستارهبارانشــدن راه شيري بر فراز سياهچادر عشاير در سميرم اصفهان جزو مناظر بسيار ديدني و تكرارنشدني بود كه بايد آن را از نزديك تجربه كنيد. عشــاير غيور و خونگرم اين خطه پذيراي شما هستند.

0913****966

در تنگــه قاهــان خلجســتان قــم انــواع گوناگــون سبزيهاي معطر يافت ميشود كه گوياي حاصلخيزي اين خطه و منحصربهفردبودن آن اســت؛ چراكه اين گياهان در كمتر زمينهايي يافت ميشود.

0912****877

هتل ســنتى، بازارچه صنايعدســتى، هنرهاى ســنتى و ســوغات محلــى، ســفرهخانه ســنتى، مركــز تفريحىگردشــگري و ورزشــى، مركز فرهنگى و مذهبى از جمله فضاهايي است كه گردشگران بسياري به آنها علاقهمندند، بنابرايــن با بهروزكردن خدمــات در اين مكانها ميتوان گردشگران را راضي نگه داشت.

0935****461

منطقــه هورامــان حوزههاى فرهنگى بين دو كشــور ايران و عراق و ســه استان كردستان، كرمانشاه و سليمانيه (عراق) اســت. هورامــان نهتنها از نظر گويــش هورامى بــا ديگــر مناطق همجوار متفاوت اســت، بلكــه به لحاظ جغرافيايــى و اكولوژيكى نيز تا حدودى وجهتمايزهايى با ديگر مناطق همجوار دارد. علاوهبر معرفى آثار باســتانى ايــن خطه، بايد گامى در راســتاى دســتيابى به چگونگى توزيع محوطههاى باســتانى، جدول گاهنگارى، الگوهاى استقرارى و روندهاى فرهنگى آن برداشته شود.

0918****143

تپــه »ننه« در داخل بافت روســتايي به همين نام كه در محــل »قلا« ناميده ميشــود، در فاصله 15 كيلومتري جنوب شــهر مريوان قرار گرفته اســت. ايــن تپه كه يكى از بزرگترين محوطههاى غرب اســتان كردســتان است، از دوران پيــش از تاريخ تا دوران معاصر نشــانههايى از استمرار استقرار دارد كه حرفهاي بسياري براي گفتن در مورد آن است و بايد پيگيري شود.

0937****633

حضور كشورهايى چون عمان و قطر در نمايشگاههاي ايران موجب توسعه گردشگرى طبيعى و سلامت مىشود؛ چراكه اين كشــورها با آشنايي با ايران قطعاً از داشتههاي آن استقبال ميكنند.

0916****011

بىشــك برگزاري جشــنوارههاي ســنتي و فرهنگي ايران در ديگر كشــورها تأثير بسزايى در معرفى جاذبهها و ظرفيتهاى گردشــگرى كشــور به گردشگران حرفهاى دارد و نمايشــگاه گردشــگرى فرصتي را فراهم مىكند تا مردم بتوانند با كشور و ظرفيتهاي گردشگري آن بيشتر آشنا شوند.

0912****488

تور زيباي ادبي شيراز بســيار لذتبخش بود. مسير سووشــون با محور داستانگردى در بافت تاريخى شيراز، سوفرا دلاور شيرازى با روايت ادبى پيرامون شيراز باستان، ركنآباد با محور شــيراز در قرن هشتم، از قصر يعقوب تا قصــر بهرام با گزيده اشــعار نظامى و افســانه هفتگنبد، شاهنامهگردى در شهر استخر و ديار دارا با شاهنامهگردى در شــهر كهن دارابگــرد در اين تور گنجانده شــده كه توصيه ميشود اين تور را از دست ندهيد.

0917****317

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.