نجات سربازهخامنشي

رئيسجمهوركتيبه باستاني را از آمريكا به ايران آورد

TOURISM - - صفحه اول -

تورهاى گردشــگرى منطقهاى با همــكارى قرقيزســتان و ادارهكل ميراثفرهنگى، صنايعدســتى و گردشــگرى خراســان رضوى برگزار مىشــود. بهگــزارش ميراثآريا، آوازبيك عبدالرزاقاف، ســفير جمهورى قرقيزستان در جمهورى اسلامى ايران، در ديدار با مديركل ميراثفرهنگى، صنايعدســتى و گردشگرى خراسان رضوى با بيان اين مطلب افزود: مشهد پل ارتباطى خاورميانه و آسياى ميانه است و مىتوانيم با توسعه گردشگرى دوجانبه، تورهاى گردشــگرى منطقهاى برگزار كنيم. وي گفت: قرقيزستان سالانه حدود 3ميليــون گردشــگر اروپايى دارد كــه ابراز علاقهمنــدى مىكنند كه تور گردشــگرى منطقهاى برگزار شــود و بشكيك، خوارزم، بخارا، ســمرقند، مشهد، اصفهان و شيراز را هم ببينند. همچنين ابوالفضل مكرمىفر، مديركل ميراثفرهنگى خراسان رضوى برقرارى پرواز مســتقيم را گام اصلى براى توسعه روابط عنوان كرد و گفت: ميزبانى شركتهاى گردشگرى قرقيزستان و ديگر كشورهاى آسياى ميانه را برعهده مىگيريم.

همزمان با بازگشـت رئيسجمهور از مقر سـازمان ملل متحـد در نيويورك سرباز هخامنشى كه حدود 80 سال پيش به صورت غيرقانونى از ايران خارج شده بود، همراه با او به كشور برگردانده شد

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.