گردشگران در پناه امام مهرباني

TOURISM - - صفحه اول -

بــارگاه ملكوتــى حضــرت رضا(ع) همانطور كه براى ايرانيــان بســيار دوستداشــتنى اســت و ملجــأ و پناهگاهــى بــراى عامه مردم و شــيعيان بهشــمار مىآيد، در بيشــتر موارد براى گردشگران هم همين جذابيــت را دارد و به اذعان اكثر مســافران خارجــى، علاوهبر شــكوه و زيبايى معمارى و هنرهاى خلقشــده، حرم امامرضا(ع) آرامبخش دل آنهاست.

به گزارش ايســنا، »يورگين يورفسكى« فعال گردشــگرى و شرقشــناس روسى كه به همراه خانواده به ايران ســفر كرده، همين عقيده را دارد. او در رابطه با اين سفر خود مىگويد: دو هفته اســت كه به ايــران آمدهايم و در اين مــدت به شــهرهاى تبريز، اروميــه و اصفهان ســفر كرديم و از ديدن جاذبههاى گردشــگرى و طبيعى اين شهرها لذت برديم.

يورفســكى ادامه مىدهد: تاكنون پنج بار به ايــران آمــدهام و در اين ســفرها دو بار به مشــهد ســفر كردهام و اين شــهر را بهعنوان يك مقصد گردشگرى به ساير گردشگران نيز توصيه مىكنم.

اين گردشگر احســاس خود را از حضور در حرم مطهر امامرضــا(ع) اينگونه توصيف مىكند: در روســيه ايــن معنويت وجود ندارد و نمىتــوان اين حس را تجربه كرد و توصيف حس عرفانى و معنوى اين مكان مقدس بسيار سخت است.

وى بيــان مىكنــد: من با شــخصيتهاى برجســته و پيشوايان شــيعه آشــنايى دارم و در مــورد آنهــا مطالعه كــرده و از كرامات و معجزاتشــان بسيار شــنيدهام. حقيقتاً بايد گفت توصيــف چنين فضايى همچون شــخصيت اين بزرگواران در يك يا چند جمله دشــوار است. مختصر در مورد آنها صحبتكردن هم منصفانه و عادلانــه نيســت. اين شرقشــناس روســى مىافزايــد: لحظههــاى حضور در ايــن مكان برايم آرامشبخش است و دوست دارم دوباره بتوانم به مشــهد ســفر كنم. »ساموئل لوزارفســكى« يكــى ديگــر از گردشگرانى اســت كه حرم امامرضا(ع) را نمادى از معمارى، مذهــب و معنويت مىداند و مىگويد: معمــارى اين مكان نماى بســيار زيبايــى را بــراى مخاطــب ايجــاد مىكند و مىتوان ساعتها براى ديدن آن وقت گذاشت و مقالههاى بسيارى در مورد اين حرم نوشت.

وي علاقــه به فرهنگ و هنر اســلامى را دليلــى براى دومين ســفر خود به مشــهد ذكر مىكند و مىافزايــد: حرم به لحاظ معمارى و هنرهاى بهكار رفته، مجموعه كاملى از هنرهاى اسلامى جهان بهشمار مىآيد. وى گفت: شايد جاذبههاى ايران براى هر گردشــگرى مناســب باشــد اما براى من حضور در حرم امامرضا(ع) و ديــدن هنــر و تاريــخ، بهترين بخش ســفرم به ايران است.

لازم بــه توضيح اســت؛ طبــق برنامهاى كــه مديريت امور زائــران غيرايرانى آســتان قدس رضوى براى توريســتها و گردشگران دارد، ايــن گروه علاوهبر ديــدن اماكن متبركه از موزه و كتابخانه مركزى

ديدن كردند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.