خانههايى به رنگ آتش

»كلون« و »كوبه« نشانى از فرهنگ ايرانى بر درهاى قديمى

TOURISM - - صفحه اول -

خانهبهخانه دربه در

■ عمارتهاى ســرخرنگ ابيانه در شهرســتان نطنز و مردان و زنانى با لباسهاى رنگارنگ، اولين چيزى است كه در اين روستاى تاريخى به چشم مىآيد؛ خاك سرخى كه از معادن مجاور روستا برداشت مىشود و به ديوارهاى ساختمانهاى بلند و دوطبقه، گرمى خاصى بخشــيده اســت. درهاى چوبى »دو لته« يا دو لنگه با كلونهاى چوبى در داخل و كوبههاى آهنى در بيرون، از مشــخصههاى خانههاى اين روستاســت؛ اتاقهاى بالاى ســردر خانهها كه »اُشــكوب« يا طبقه دوم خانه اســت، در و پنجرهاى هم رو به ايوان دارد؛ ايوانهاى چوبى كه با حصارى مشــبك، مشــرف به كوچههاى باريك جلو آمده است. اين خانه قديمى كه در تصوير ميبينيد، گرچه امروز خالى از سكنه است اما روزگارى به يكى از بزرگان روستا تعلق داشته و درها و دريچهها و پنجرههاى زيادى كه بر ديواره بلند و صاف آن جاى گرفته، زيبايىاش را دوچندان كرده اســت. زن اهل ابيانه با چارقد رنگارنگش بر سكوى خانه نشسته تا خستگى در كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.