جزئيات جدال با مرگ 3 ايرانى در آبهاي خليج فارس

TOURISM - - ايرانسرا -

مســئول پايگاه امدادى هلالاحمر تنگســتان گفــت: 3 نفر كه بــا قايق گردشــگرى در آبهاى خليج فارس در سواحل دلوار تنگستان غرق شدند، بــا تلاش امدادگران هلالاحمــر نجات يافتند. على اميرنژاد با اشــاره به آمادهباشبودن امدادگران در شــبانهروز، از غرقشــدن يك قايــق تفريحى در ســواحل دلوار تنگســتان خبر داد و اظهار داشــت: ظهر روز جمعه غرقشــدن يك قايق تفريحى با 3 سرنشــين در 3 مايلى پايگاه امدادونجات ســاحلى دلوار اعلام شــد. او بــا بيان اينكــه بلافاصله تيم امدادى با تجهيزات غواصى اعزام شدند، گفت: به ســبب نقص فنى موتور و سوراخشــدن بدنه قايق، اين شــناور غرق شد و هر 3 سرنشين در آب دريا گرفتار شــدند. مســئول پايگاه امدادى هلالاحمر تنگســتان با بيــان اينكه هــر 3 نفر نجــات يافتند خاطرنشــان كرد: يكى از 3 سرنشــين كه مصدوم شــده بود، با امداد و كمكهاى اوليه توســط تيم امدادى بهصورت سرپايى درمان و به ساحل منتقل شــد. اميرنژاد بيــان كرد: همچنين قايق غرقشــده، توســط نجاتگران پايگاه ساحلى به ســاحل انتقال داده شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.