گردشگرى، ظرفيتها و چالشها

TOURISM - - ايرانسرا -

صنعت گردشگرى در جايگاه ســومين صنعت بــزرگ در جهان، از مهمترين منابــع درآمد و ايجاد فرصتهاى شــغلى براى بســيارى از كشــورهاى دنياســت و از آن بهعنوان موتور توسعه هر كشورى ياد مى شود. گردشــگرى بالاترين ميــزان ارزش افــزوده را بــه خــود اختصــاص داده و در دهههاى گذشته موردتوجه سياستگذاران و تصميمگيران بهويژه در كشــورهاى در حال توســعه قرار گرفته است. شــرايط اقتصادى ايران و مخصوصاً اقتصاد تكمحصولى و وابســته به نفت كشــورمان ضرورت و اهميت توجه به موضــوع گردشــگرى را چندين برابر مىكنــد تا در كنار ايجاد اشتغال، شرايط ورود ارز به كشور فراهم شود.

آموزههــاى دينــى مــا ســياحت و گردشــگرى را موردتوجه و تشــويق قرار داده اســت. در قرآن كريم 14 آيه در ارتباط با گردشــگرى و سير در آفاق وجود دارد؛ 7 آيه بهطور مســتقيم و 7 آيه بهصورت غيرمســتقيم امر به گردشــگرى كرده اســت. پيامبر اكرم(ص) نيز بارها بر اهميت سفر و گردش تأكيد داشتهاند و مىفرمايند: »برويد مسافرت كنيد. در سفر اگر نفع مالى عايدتان نشود (لااقل) از فوايد عقلانى و تجربى آن بهرهمند خواهيد شــد«. امام صــادق(ع) نيز در باب فوايد و آثار ســفر و گردشــگرى روايــات متعددى دارند و مىفرمايند: »مســافرت كنيد تا سلامتى و عافيت يابيد؛ مسافرت كنيد تا بهرهمند شويد.«

ايران با بيش از 33هزار اثر ثبتشــده ملى، كشورى غنــى از لحــاظ دارابودن آثار تاريخى اســت. براســاس فهرست ميراث جهانى نيز ايران در زمره 10 كشور نخست دنيا از منظر دارايىهاى ميراثى قرار دارد و در كنار ساير مؤلفههايــى همچــون چهارفصلبــودن و چشــماندازهاى طبيعى، مردمان خونگرم، تاريخ و پيشينه كهن، گستردگى و تنوع اقوام، گويشها و... ظرفيتى بىبديل را براى توجه به صنعت گردشگرى پيش روى همگان قرار داده كه گرچه تلاشهايى در اين مسير صورت گرفته، ولى به دليل برخى محدوديتها و بىتوجهىها اين ظرفيت بهصورت مطلوب مورد اســتفاده قرار نگرفته و جايگاه ايران در گردشگرى دنيا كمتر از داشــتههايش و در رتبههاى نزديك به صدم نااميدكننده و نگرانكننده است.

در ســالهاى اخير گردشــگرى جهان شاهد تغييرات بســيارى در بخش فناورى ديجيتالى بوده است؛ تغييراتى كــه خود را بــا ســطح انتظارات و ســلايق مشــتريان و گردشگران ســازگار مىســازد. درحالىكه ارائهدهندگان خدمات گردشــگرى در گذشــته براى ارائه خدمات خود به مطبوعات و رســانههاى ديدارى و شــنيدارى متوســل مىشــدند، بــا ورود رســانههاى ديجيتــال و شــبكههاى اجتماعــى شــاهد تغيير رويكــرد در نحــوه بازاريابى در ســالهاى اخير هســتيم. روز جهانى گردشــگرى در سال 2018 به همين مناســبت تحت عنوان گردشگرى و تحول ديجيتال نامگذارى شــده اســت. دنياى ديجيتــال، دنيايى متفاوت را رقم زده و ايــن درحقيقت فرصتى براى تعامل و همكارىهاى ســازنده در عرصه گردشگرى ايجاد كرده تا فعالان ايــن صنعت، زمينه را براى رونق و شــكوفايى اقتصــادى، صلح و امنيت پايــدار جهانى بهتر و مطلوبتر فراهم كنند. شــهر تهــران از حيث جاذبههاى گردشــگرى داراى ظرفيتهــاى مطلوبــى اســت. گرچــه چالشهــا و مشــكلات كلانشــهر تهران ازقبيل ترافيك، آلودگى هوا و گســتردگى حــوزه جغرافيايى باعث شــده زيبايىهاى تاريخى و طبيعى تهران كمتر به چشم بيايد، اما در صورت برنامهريزى مناســب، گردشــگرى حتى مىتواند منجر به كاهش آسيبهاى اجتماعى در شهر تهران شود.

ولىالله شجاعپوريان

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.