با اتوبوسهاي دريايى از خرمشهر به بصره برويد

TOURISM - - ايرانسرا -

اتوبوسهــاي دريايــى در مســير بصــرهخرمشــهر با هــدف توســعه گردشــگرى دريايى راهاندازى شــد. به گزارش فــارس، عليرضا ايزدى مديــركل ميراثفرهنگى اســتان خوزســتان اظهار كرد: يكى از راههاى ارتباطى خرمشــهر به عراق، راه ارتباطى آبى از طريق بندر خرمشــهر به بصره اســت. اين مســير در دهههــاي گذشــته علاوهبر انتقــال و صادرات كالا، در حمل مســافر نيز مورد اســتفاده بوده اســت. ايزدى با بيــان اينكه در حال حاضــر احياى اين مســير از دو جهت اهميت دارد، ادامــه داد: بعــد اول ماهيت منطقــه آزاد اروند و ورود جمــع كثيــرى از گردشــگران عراقى و بعد دوم خــروج و ورود زائــران براى زيــارت عتبات عاليات اســت كه با نزديكشــدن به ايــام اربعين، جمعيت مشتاقان افزايش خواهد يافت. وى با اشاره به اهميت توســعه گردشــگرى دريايى بيان كرد: با برنامهريزى صورتگرفته توســط بخش خصوصى و حمايــت بخــش دولتــى، روز جمعــه 6 مهر، دو كشــتى مسافربرى در مسير بصره- خرمشهر رسماً آغازبــهكار كردند و 80 گردشــگر عراقى از اين طريق وارد خرمشهر شدند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.