خبرهاي خوش از توسعه گردشگري درياييبوشهر

TOURISM - - ايرانسرا -

مديــركل بنــادر و دريانــوردي اســتان بوشــهر گفت: تا پايان ســال جاري با فراهمشــدن زيرســاختهاي مناســب، اســكله بينالمللــي مســافربري و گردشــگري ايــن ادارهكل بــراي مســافرتهاي خارجي بــه مقصد دوحــه، پايتخت كشــور قطر مهيــا خواهد شــد. به گــزارش ايرنا، ســياوش ارجمندزاده افزود: بندر بوشــهر به بنادر كشــورهاي عربســتان، قطر و بحرين نزديكترين بعد مســافت دريايــي را دارد. وي اظهار داشــت: چندين سال است كه مســافرتهاي دريايي استان بوشهر به جزيره خارگ محدود شده و تلاش براي اســتفاده از اين ظرفيت در دســتور كار قرار گرفته اســت. ارجمندزاده يادآور شــد: در مرحله نخست ازسرگيري مســافرتهاي دريايي خارجي از مبدأ بندر بوشــهر، دوحه قطر در قالب تردد شناورهاي باري و مسافري انجام ميگيرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.