فرصتهايازدسترفته »همدان 2018«

TOURISM - - ايرانسرا -

نايبرئيــس جامعــه هتلــداران ايران بــا تأكيد بــر اينكه مســئولان اســتانى نتوانســتند از همــدان بهعنــوان پايتخــت گردشگرى كشورهاى آســيايى بهرهبردارى خوبى كنند، گفت: مســئولان استان نتوانســتند بهموقع موضوع را در هيئت دولت مطــرح و بودجه مناســبى دريافت كنند. شــهرام شــيروانى در گفتوگو بــا فارس، درخصــوص تأثير رويــداد همدان 2018 بر جذب گردشــگر در اين اســتان، گفت: ما 6 ماه زودتر مطلع بوديم كــه همدان ميزبان كشــورهاى ACD خواهد بود و اين استان بهعنوان پايتخت گردشــگرى كشورهاى آسيايى انتخاب شده اســت. وى افزود: متأســفانه بهرهبردارى از رويداد همدان 2018، بايــد در ابتداى ســال 2018 اتفاق مىافتاد تا بتوانيم از باقى ســال اســتفاده بهينه را ببريم و بتوانيم بهخوبى از موقعيت پيشآمــده بــراى همدان بهرهبــردارى و موج مناســبى را براى جذب گردشــگر ايجاد كنيم.مدير گروه هتلهاي باباطاهر ضمن نارضايتــى از شــيوه برگزارى رويــداد همــدان 2018، گفت: متأســفانه مســئولان اســتان بهخوبــى از اين موضــوع حمايت نكردنــد. اين رويــداد را جــدى نگرفتند و برنامههــاي خوبى تــدارك نديدند.رئيــس جامعه هتلــداران همدان با بيــان اينكه شــايد برگزارى اجلاس جهانــى UNWTO در همدان بتواند اين خلأ را پر كند، گفت: اميدواريم شــركت سياحتى علىصدر علاوهبر اينكه ميزبانى اين اجلاس را گرفته، بتواند تعداد خوبى از ميهمانان ويژه را جذب كند. شــيروانى گفت: مسئولان استان نتوانســتند بهموقع موضوع را در هيئــت دولت مطرح و بودجه مناســبى دريافت كنند و تــازه در مردادماه بود كه بحث رويداد همدان 2018 در هيئت دولت مطرح و ناتوانى مسئولان استانى به ضرر همدان تمام شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.