يگانحفاظتميراثفرهنگى صاحب تلفن مردمى شد

TOURISM - - ايرانسرا -

فرمانــده يــگان حفاظــت ميراثفرهنگى از راهاندازى ســامانه جامع ارتباط تلفنى »09662« خبر داد. به گزارش ايرنا، ســردار امير رحمتاللهى اظهار داشت: يگان حفاظت سازمان ميراثفرهنگى بهعنــوان متولــى امــر حفاظت و صيانــت از آثار تاريخىفرهنگى، موضــوع برقرارى كد خدماتى و سامانه جامع ارتباط تلفنى را از اواسط سال 1396 بهمنظور تســريع در پاســخگويى به فعالان عرصه فرهنگــى در دســتور كار خود قــرار داد. فرمانده يــگان حفاظــت تصريح كرد: اين كار در راســتاى انجام مأموريتهاى ابلاغى با هدف پيشــگيرى از جرائــم عليه مواريث ارزشــمند تاريخىفرهنگى و مقابله با ســوداگران اين حــوزه، با تكيه بر تجارب مثبــت حاصله در عرصه مشــاركتهاى مردمى و بهرهمنــدى از ظرفيت لايههــاى مختلف اجتماعى صورتمىگيرد.

وى ادامــه داد: در ادامه رونــد پيگيرىهاى صورتپذيرفته و با هماهنگى ردههاى سازمانى از طريق آمادهسازى زيرســاختهاى موردنياز براي راهانــدازى تلفــن پنجرقمــى (09662) بهصورت شــبانهروزى بــا ظرفيــت 30 لينــك (30 تماس همزمان) در سراسر كشور اقدام شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.