كوه يخ عظيم شناور در شمال ايسلند

TOURISM - - جهانسرا -

يك كوه يخ عظيم نزديك جزيره »هريسى« در شمال ايسلند شناور است. اين كوه يخ 20 متر بالاتر از ســطح آب دريا قرار دارد و چند كوه يخ كوچكتر نيز در اطراف آن شناور هستند.

بــه گــزارش خبرگــزاري صداوســيما، ايــن كوههــاى يــخ مىتواننــد بــراى قايقهــا و كشــتىهايى كــه در ايــن منطقــه در حــال حركــت هســتند، خطرناك باشند.

در نگاه اول به نظر مىرســد اين كوه عظيم يخى حركت نمىكند اما با كمى دقت متوجه مىشويد كه در حال حركت است.

به نظر مىرســد فقط يكدهم ارتفاع اين كوه عظيم يخى خارج از سطح آب باشد كه به اين ترتيب مىتوان گفت ارتفاع آن حداقل 200 متر است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.