10 كشوربرترگردشگريجهانمعرفيشدند

رشد شگفتانگيز درآمد توريسم هند

TOURISM - - جهانسرا -

در حالى كه فرانســه همچنان در صدر فهرســت ميزبانى از گردشگران جهانى جاى دارد، هند موفق شــد تا به مدد عملكرد قابل توجه خود، عنوان كشــور ميزبان روز جهانى گردشگرى سال 2019 را از آن خود كند.

به گزارش مهر، گردشــگرى جهانى در ســال 2017 با رشــدى 7 درصدى روبهرو شد و شمار گردشگران جهانى به يكميليارد و 323 ميليون نفر رســيد كــه بالاترين رقم پــس از بحــران جهانى ســال 2009 اســت. از نظــر درآمــدى نيز درآمد گردشــگرى با رشــدى 5 درصــدى روبهرو شــد و به رقم 1/340 تريليون دلار آمريكا رسيد. بر مبناى گــزارش 2018 ســازمان جهانى توريســم UNWTO)،( در ســال 2017 چهار منطقه به ردهبندى 10 كشــور برتــر راه يافتند. در عين حال دو فهرست شــامل 10 كشور برتر از نظر دريافت گردشــگر بينالمللى و از نظر درآمد حاصل از گردشــگري منتشــر شــده اســت. در اين ميان، 7 كشــور از 10 كشور در هر دو فهرست جاى دارند.

در حالــى كه فرانســه جايگاه نخســت ورود گردشــگر خارجى را به خود اختصاص داده است، اســپانيا از جايگاه سوم به جايگاه دوم از نظر ورود گردشــگر راه يافت و همين جايگاه را از نظر درآمد نيز به خود اختصاص داد و دوميــن منطقــه جهــان از نظــر درآمد گردشــگرى و تعداد گردشگران خارجى شد. ژاپن بعد از 6 ســال رشد دو رقمى موفق شد وارد فهرســت 10 كشور برتر از نظر درآمد از گردشــگر خارجى ورودى به كشور شود. تغييرات در ليســت ردهبندى كشورهاى برتر از نظــر اين درآمد تا حــدودى به خاطر اين بود كه چيــن از رتبه پنجم به دوازدهم نزول پيــدا كــرد. دليل اين ســقوط تغيير در روش حسابكردن درآمدها در اين ليست بود.

فهرست 10 كشور برتر از نظر پذيرش گردشــگر خارجــى در ســال 2017 بــه اين ترتيب است:

1. فرانسه با 9/86 ميليون نفر گردشگر خارجى

2. اســپانيا با پذيرش 8/81 ميليون نفر گردشگر خارجى

3. آمريكا با پذيرش 9/75 ميليون نفر گردشگر خارجى

4. چيــن با پذيــرش 7/60 ميليون نفر گردشگر خارجى

5. ايتاليا با پذيــرش 3/58 ميليون نفر گردشگر خارجى

6. مكزيك با پذيرش 3/39 ميليون نفر گردشگر خارجى

7. بريتانيا با پذيرش 7/37 ميليون نفر گردشگر خارجى

8. تركيه با پذيــرش 6/37 ميليون نفر گردشگر خارجى

9. آلمان با پذيــرش 5/37 ميليون نفر گردشگر خارجى

10. تايلند با پذيرش 4/35 ميليون نفر گردشگر خارجى

در عين حال هندوســتان بالاترين ميزان درآمد گردشگر را در گزارش 2018 سازمان جهانى گردشــگري در آسياى جنوبى به خود اختصاص داده كه ارائه امكانات رواديد راحت يكى از دلايل آن بوده است. همچنين افزايش تقاضاى گردشــگران از برزيل و فدراســيون روسيه به مقاصد ديگر پس از چند سال افول، به هندوســتان كمك كرد تا بتواند با ميزبانى از ايــن گردشــگران، آمــار توريســتهاى ورودى خــود را افزايــش دهــد. ورودى گردشگران به آســياى جنوبى ‪/10 1‬درصد از آمار گردشگران خارجى در آسيا و منطقه پاســيفيك را به خود اختصاص داده و در اين منطقه ســهم هندوســتان 7 درصد اســت كه بالاترين سهم در كشورهاى منطقه محسوب ميشود. هند در فاصله 2010 تا 2017 آمار گردشــگرانش را افزايش داد و دريافتى خود از اين راه را از رقم 14490 ميليون دلار در ســال 2010 به رقم 22427 ميليون دلار در ســال 2016 و 27365 ميليون دلار در سال 2017 رســاند. از ســوى ديگر، جنوبغربى آســيا بالاترين افزايش گردشــگر بينالمللى در آســيا را دارد و 9 ميليون گردشگر بيشتر از ســال قبل به ســوى خود فراخواند. در اين ميان، ويتنام ســريعترين رشــد گردشــگران ورودى را بــه نام خــود ثبت كــرد و تايلند بالاتريــن گردشــگران را از آن خــود كــرد و 3 ميليون گردشــگر بيشــتر از ســال پيش پذيرفت. امكانــات ارائه رواديد و افزايش و بهبــود پروازهاى هوايى از دلايل اين رشــد بوده اســت. موفقيت هند در پذيرش گردشگر موجب شــد تا اين كشــور بهعنــوان ميزبان مراسم گراميداشــت روز جهانى گردشگري در سال 2019 انتخاب شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.